ШэкIогъум и 28-р — ным и Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Тибзылъфыгъэ лъапIэхэр!

Гуфэбэныгъэ зыхэлъ мэфэкI шIагъом — ным и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

Хэтрэ цIыфи игупшысэ анахь дахэхэр зыфигъэшъошэрэ ным итамыгъэу а мафэр щыт.

ТицIыкIугъом къыщегъэжьагъэу ным ишIулъэгъоу гъуни-нэзи зимыIэм къиныгъо-гумэкIыгъо­хэм тащеухъумэ, тыдэ тыщыIэми ыгукIэ ар къытлъэIэсы, къытфэгумэкIы. ЦIыфыгъэ шэпхъэ дахэхэм тарыгъозэнымкIэ, нахьыжъхэм лъытэныгъэ афэтшIынымкIэ апэрэ десэхэр ныр ары къытэзытыхэрэр, гушъхьэлэжь баиныгъэхэм ягъогу нэф тыдэмыхынымкIэ тызгъэгъуазэрэр.

Адыгэ Республикэм щыпсэухэрэ бзылъфыгъэхэу кIэлэцIыкIухэр зыпIухэрэм, джэныкъо машIор къэзыухъумэхэрэм, унагъом тынчыгъэ-гупсэфыгъор къизылъхьэхэрэм инэу тафэраз. Анахьэу етIани тызфэразэхэр сабыибэ зиIэхэм ямызакъоу, кIэлэцIыкIухэр зыпIунхэу зыштэрэ бзылъфыгъэхэу зигукIэгъуи, зишIулъэгъуи ахэм апэзыгъохыхэрэр ары.

Тянэ ыкIи тянэжъ лъапIэхэр! Псауныгъэ пытэ шъуиIэнэу, шъуиунагъохэм зэгурыIоныгъэ арылъынэу, шъори, шъуилъфыгъэхэми, шъуипхъорэлъфхэми насып яIэнэу шъуфэтэIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожный