Ныхэр агъэшIуагъэх

Ным и Мафэ къызщихьащтым ехъулIэу са­быибэ зыпIурэ ныхэм афэгушIуагъэх. Адыгэ Республикэм и Правительствэ и Унэ сабыитф ыкIи ащ нахьыбэ щытхъу хэлъэу зыпIугъэ ныхэм шIухьафтыни 10-рэ дипломэу «Материнская слава» зыфиIорэмрэ аратыгъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ахэм афэгушIозэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, зэгурыIоныгъэ зэрылъ унэгъошхо­хэр республикэм щыпсэурэ цIыф пстэухэмкIи щысэшIух. Залым чIэс ныхэу сабыибэ зыпIухэрэм унэгъо Iофымрэ хэбзэ Iоф­шIэнымрэ гъэхъагъэ хэлъэу зэдэбгъэцэкIэнхэ зэрэплъэкIыщтыр къагъэлъэгъуагъ.

«Ащ фэдэ IофшIэн, ащ фэдэ пшъэрылъышхо зэшIозыххэрэм лъытэныгъэ ин афэтшIын ыкIи IэпыIэгъу тафэхъун фае. Шъо шъушъхьэкIэ ыкIи шъуиунагъо­хэмкIэ ухъумагъэу шъузэрэ­щытыр зэхэшъушIэным, къэралыгъом шъуищыкIэгъэ IэпыIэгъур къышъуитыным, шъутемыщыныхьэу шъуапэкIэ шъуплъэным апае тфэшIэщтыр зэкIэ тшIэным тыпылъ. Ащ фэдэ Iофы­гъохэм язэшIохын федеральнэ ыкIи шъолъыр хабзэхэм япащэхэм яIофшIэнкIэ апшъэрэ мэхьанэ араты. НепэкIэ уз щынагъоу зызыушъомбгъугъэр къызщежьагъэм къыщыублагъэу хэгъэгум и Президент унагъохэм IэпыIэгъу ятыгъэным мэхьанэшхо реты, цIыфхэм Iэпы­Iэгъу ятыгъэнымкIи Iофтхьэбза­кIэхэм ар кIэщакIо афэхъугъ. Тэри тиреспубликэкIэ игъом ахэр дгъэцэкIагъэх», — къы-Iуагъ КъумпIыл Мурат.

КIэлэцIыкIухэр зэрыс уна­гъо­хэм, ахэм къахеубытэ ­лъэпкъ проектэу «Демографиери», со­циальнэ IэпыIэгъу аратыным пае тиреспублики Iофтхьэбзэ гъэнэфагъэхэр щызэшIуахых. Ахэм ащыщых апэрэ сабыир къызыхъукIэ мазэ къэс аратырэ ахъщэр, ящэнэрэ ыкIи ащ къыкIэлъыкIорэ сабыйхэр къызыхъухэкIэ зэтыгъо сомэ мин 50-у аратырэр.

Илъэсэу икIыгъэм къыщыублагъэу ящэнэрэ ыкIи ащ ­къыкIэлъыкIорэ кIэлэцIыкIухэр къы­зыхъухэкIэ урыпсэунымкIэ анахь ахъщэ макIэу агъэнэ­фагъэр мазэ къэс (сабыим ыныбжь илъэсищ охъуфэ) араты. Илъэсэу икIыгъэм щылэ мазэм и 1-м къыщыублагъэу илъэси 3-м къыщегъэжьагъэу илъэси 7-м нэс зыныбжь кIэлэ­цIыкIухэм мазэ къэс ахъщэ IэпыIэгъу аратызэ ашIы.

Сабыибэ зэрыс унагъохэм апае хэушъхьафыкIыгъэ Iоф­тхьабзэхэри щыIэх, гущыIэм пае, ыпкIэ хэмылъэу чIыгу Iахь­хэр аратых.

Республикэм сабыибэ зэрыс унагъохэм япчъагъэ илъэс къэс нахьыбэ щэхъу: илъэсэу икIыгъэм ахэр унэгъо 7145-рэ хъущтыгъэмэ, непэ — унэгъо 7610-рэ.

«Iофтхьабзэхэр зэкIэ цIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу хъуным фытегъэпсыхьагъэх. ФэгъэкIотэныгъэхэмрэ ахъщэ IэпыIэгъухэмрэ япхыгъэ тхылъхэм ягъэпсын амал зэриIэкIэ нахь къызэрыкIоу ыкIи Iэрыфэгъоу шIыгъэным анаIэ тырагъэты. ТапэкIи бзылъфыгъэхэм кIэлэцIыкIухэм япIун дакIоу ежьхэми Iоф гъэнэфагъэ ашIэным иамал яIэным ­пае тфэлъэкIыщтыр зэкIэ зэшIот­хыщт. Ащ пае кIэлэцIыкIу Iыгъы­пIэхэр, еджапIэхэр, культурэм иунэхэр, спорт комплексхэр тэшIых, бзылъфыгъэм сэнэхьат гъэнэфагъэм тегъэпсыхьагъэу иамалхэр ыгъэфедэнхэм иIофыгъохэр зэшIотэхых. Хэтрэ ны-ти зыфаер исабый щыIэкIэшIу иIэныр ары. Тэ типшъэрылъыр — яцыхьэ зытелъыжьынымкIэ цIыфхэм амал гъэнэфагъэхэр ядгъэгъотынхэр ары», — къыхигъэщыгъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

Республикэм и ЛIышъхьэ игущыIэ къызщиухыщтым зэкIэ къэзэрэугъоигъэхэм ным ипшъэ­рылъ дэгъоу зэрагъэца­кIэрэм, кIэлэцIыкIухэм зэри­щыкIагъэм тетэу анаIэ зэратырагъэтырэм, унагъом игъэпытэн яIахьышхо зэрэхашIыхьэрэм апае зэрафэразэр къыIуагъ.

Ащ нэужым шIухьафтынхэр аратыжьыгъэх. Дипломэу «Материнская слава» зыфиIорэмрэ сомэ мини 100 хъурэ шIухьафтынхэмрэ къыкIэлъыкIохэрэм аратыгъэх: Кощхьэблэ районымкIэ сабыи 9 зыпIурэ Псэунэ Нурьят; Шэуджэн районымкIэ сабыи 6 зыпIурэ Къатмэс Саи­дэ; къалэу МыекъуапэкIэ сабыи 5 зыпIурэ Аксенова Галинэ; Теуцожь районымкIэ сабыи 5 зыпIурэ Хъот Светланэ; къалэу МыекъуапэкIэ сабыи 5 зыпIурэ ЛIэхъусэжъ Седхъан; Мыекъопэ районымкIэ сабыи 5 зыпIурэ Агеева Наталье; къалэу Мые­къуапэкIэ сабыи 5 зыпIурэ Паш­кова Ольгэ; Джэджэ районымкIэ сабыи 5 зыпIурэ Бригидина Наталье; Тэхъутэмыкъое районымкIэ сабыи 5 зыпIурэ ШъэуапцIэкъо Заремэ; Адыгэ­къалэкIэ сабыи 5 зыпIурэ Шъон­тIыжъ Зарэ.

Ащ нэужым къекIолIагъэхэм яшIоигъоныгъэхэр къаIуагъэх. Унэгъо Iужъухэм анаIэ зэра­тыригъэтырэм ыкIи IэпыIэгъу зэрафэхъурэм апае респуб­ли­кэм и ЛIышъхьэ зэрэфэразэхэр шIухьафтын зэратыгъэхэм къа­Iуагъ, ягъэхъагъэхэмрэ ягухэлъ­хэмрэ ар ащагъэгъозагъ.

КIэлэцIыкIухэр еджапIэхэм зэращагъашхэхэрэм, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм ясабыйхэр ара­тынхэмкIэ, гъэсэныгъэ тедзэ языгъэгъотырэ учреждениехэм ачIагъэхьанхэмкIэ амалэу яIэ­хэм республикэм и ЛIышъхьэ защигъэгъозагъ. Джащ фэдэу республикэм ипсэупIэхэм тапэкIи хэхъоныгъэу ашIыщтым иIофыгъохэр къаIэтыгъэх.

КъумпIыл Мурат зэдэгущыIэгъум икIэуххэр зэфихьысыжьхэзэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, республикэм щыпсэурэ пстэуми, анахьэу сабыйхэр зэрыс унагъохэм, ящыIакIэ нахьышIу шIыгъэныр республикэм ихэбзэ къулыкъу пстэуми яIофшIэнкIэ анахь шъхьаIэу къэнэжьы.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу