КIымафэм зэрэфэхьазырхэмкIэ тхылъ къыратыгъ

Компаниеу «Россети Кубань» ипащэу Борис Эбзеевым 2021 – 2022-рэ илъэсхэм ябжыхьэ-кIымэфэ лъэхъан зэрэфэхьазырхэмкIэ тхылъыр Адыгэ электрическэ сетьхэм япащэу Магдей Рустам къыритыжьыгъ. ЭлектроэнергетикэмкIэ псэуалъэхэмрэ компаниеу «Россети Кубань» зыфиIорэмрэ зэрэхьазырхэм фэгъэхьыгъэ унашъор Урысыем энергетикэмкIэ и Министерствэ ыштагъ.

— Къыблэ шъолъырхэм чIыопсымкIэ язытет къыдалъытэзэ, зыгъэпсэфыгъо уахътэр рамыгъажьэзэ кIымэфэ лъэ­хъаным зыфэгъэхьазырыгъэнымкIэ Iофтхьабзэхэм азыныкъо нахьыбэр Пшызэ шъолъырымрэ Адыгеимрэ ащызэрахьэгъагъ. Гъэфэ­бэгъу лъэхъаным зэрэфэхьазырыр компанием къыгъэшъыпкъэжьыгъ, гъэцэкIэжьын IофшIэнхэмкIэ, фэIо-фэшIэ зэфэшъхьафхэм язэхэщэнкIэ планым къыщыдэлъытагъэхэм ашъхьэ­дэкIыгъ. Бригадэхэм ахэтхэр рагъэджа­гъэх, аварие къызыхъукIэ къызфагъэ­федэн алъэкIыщтхэр агъэхьазыры­гъэх. КIымафэм сыд фэдэрэ чIыпIэ къин тифагъэми, зэрищыкIагъэм тетэу ты­къикIыжьынэу, электроэнергиер икъоу, зэпыу фэмыхъоу аIэкIэдгъэхьанэу амал тиI, — къыIуагъ компаниеу «Россети Кубань» ипащэу Борис Эбзеевым.

Компаниеу «Россети Кубань» зыфиIорэм 2021-рэ илъэсым гъэцэкIэжьын IофшIэнхэм апае сомэ миллиарди 3-м ехъу къыфыхагъэкIыгъ. Краснодар краимрэ Адыгэ Республикэмрэ ащыпсэу­хэрэм электроэнергиер нахьышIоу аIэкIэгъэхьэгъэным пае специалистхэм трансформаторхэр, электроэнергиер зэрыкIорэ гъучIыч километрэ мини 10-м ехъу, трансформаторнэ подстанцие мин 1,8-м ехъу агъэцэкIэжьыгъ, пкъэу мини 6-м ехъу зэблахъугъ. Аварие къызыхъу­кIэ ящыкIэгъэщтхэр агъэхьазырыгъэх. Нэбгырэ 1800-рэ, техникэ 715-рэ зыхэхьэрэ аварийнэ бригадэ 392-рэ зэхащагъ. МВт 12,6-рэ зилъэшыгъэ энергиекъэкIопIи 109-у къыращэкIырэри къызфагъэфедэн алъэкIыщт.

ГущыIэм пае, энергетикхэм компаниеу «Россети Кубань» зыфиIорэм и Адыгэ къутамэ иподстанцие 47-мэ, итрансформатор пункт 93-мэ гъэцэкIэ­жьын IофшIэнхэр ащызэхащагъэх, жъы хъугъэ оборудованиер ащызэбла­хъугъ.

Джащ фэдэу специалистхэм электроэнергиер зэрыкIорэ гъучIыч километрэ мин 1,8-рэ агъэцэкIэжьыгъ. Специалистхэм изолятор мин 14-м ехъу, трос километрэ 25-рэ, гъучI километри 110-м ехъу, пкъэу 414-рэ зэблахъугъ, къаухъу­мэрэ шъолъырхэм къахиубытэрэ гектар 412-м ехъум чъыгхэмрэ куандэхэмрэ араупкIыгъэх.

Компаниеу «Россети Кубань» и Адыгэ къутамэ муниципальнэ образовании 8-мэ — Мыекъопэ, Джэджэ, Шэуджэн, Кощхьэблэ, Шытхьэлэ районхэу нэбгырэ мин 550-рэ фэдиз зэрысхэм электроэнергиер аIэкIегъахьэ.