Ищытхъу лъагэу зерэIэт

Урысыем культурэмкIэ и Ма­фэхэр Боснием ыкIи Гер­цеговинэм шэ­кIогъум и 21 — 23-м щыкIуагъэх. Ан­самблэу «Уджыр» зэ­хахьэхэм ахэлэжьагъ.

Къалэу Сараево щызэхащэгъэ лъэпкъ Iофтхьабзэм кIэщакIо фэхъугъэх Урысыем культурэмкIэ и Министерствэ, Урысыем ипосольствэу Боснием ыкIи Герцеговинэм (БиГ-м) щыIэр. Сараево илъэпкъ театрэ зэхэщэн Iофы­гъохэмкIэ IэпыIэгъу къафэхъугъ.

Тихэгъэгу икультурэ и Мафэхэу Боснием ыкIи Герцеговинэм щы­кIуагъэхэм Урысыем щыпсэурэ лъэпкъхэм якультурэ зэрэбаир, шэн-хабзэу яIэр къызэраухъумэрэр игъэкIотыгъэу къыщагъэлъэгъуагъ.

Анахь дэгъухэр хэлэжьагъэх

Урысыем икультурэ и Мафэхэм тихэгъэгу ифольклор ансамблэ анахь дэгъухэр рагъэблэгъагъэх. Концертым икъызэIухын, изэфэшIыжьын яIэпэIэсэныгъэ къы­щигъэлъэгъуагъ Тэхъутэмыкъое рай­оным адыгэ музыкальнэ Iэмэ­псымэхэмкIэ илъэпкъ ансамблэу «Уджым».

Башкортостан и Къэралыгъо академическэ лъэпкъ къэшъокIо ансамблэу Файзи Гаскаровым ыцIэ зыхьырэр, Санкт-Петербург урыс ыкIи балкан лъэпкъ музыкэмкIэ иансамблэу «Добраночь» зыфиIорэр Сараево щыуджыгъэх.

«Хэгъэгу анахь дах» зыфиIорэ къэгъэлъэгъоныр Урысыем географиемкIэ иобществэ ыгъэ­хьазырыгъ. Урысыем ичIыгу, ичIыопс ядэхагъэ сурэтхэмкIэ къагъэлъэгъуагъ. Iэнэ хъураер лъэпкъхэм язэфыщытыкIэхэр гъэпытэгъэнхэм, ягушъхьэ кIуачIэ зегъэу­шъомбгъугъэным, якультурэ къы­зэфаIотэным афэгъэхьыгъагъ.

Культурэм иIофшIапIэхэм, тхылъ­еджапIэхэм, музейхэм япащэхэм яеплъыкIэхэр къаIотагъэх. Студентхэм апае IэпэIасэм иеджа­пIэ зэхащагъ, фольклор ансамблэхэм концерт къатыгъ.

ОрэдыIохэр, къэшъуакIохэр

Адыгэ музыкальнэ Iэмэ-псы­мэхэмкIэ лъэпкъ ансамблэу «Уджым» иконцертхэм ахэлэжьагъэх Адыгеим изаслуженнэ артистэу Ацумыжъ Адам, адыгэ къэшъокIо ансамблэу «Адыгэхэм» яартистхэу Нащ Асфар, Алышэ Руслъан, ЕкъутэкI Тимур.

«Уджыр» 1993-рэ илъэсым зэхащагъ. Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артистэу Къэлэкъу­тэкъо Инвер ансамблэм ихудожественнэ пащ. Лъэпкъ проектэу «Культурэм» хэлажьи, лъэпкъ самодеятельнэ купхэм язэнэ­къокъу текIоныгъэр къыщыдихыгъ, грантэу сомэ миллиони 2 къыфагъэшъошагъ.

Тыркуем, Урысыем икъалэхэм ансамблэр ащыIагъ, концертхэр къащитыгъ.

— Урысыем итворческэ купхэм яфестиваль-зэнэкъокъу 2021-рэ илъэсым, тыгъэгъазэм Москва щыкIонэу щыт, — къытиIуагъ Тэхъутэмыкъое районым иадминистрацие культурэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу, Адыгэ Респуб­ликэм искусствэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшхоу Ацумыжъ Рустам. — «Уджым» хэгъэгум изэхахьэ зыфегъэхьазыры.

Сараево щызэхащэгъэ Iофтхьабзэхэм Ацумыжъ Рустам ахэлэжьагъ. «Уджым» къызэрэщытхъугъэхэм дакIоу, адыгэ шэн-хабзэхэр бысымхэм, хьакIэхэм а­шIогъэшIэгъонхэу зэрэщытыгъэ­хэр Р. Ацумыжъым къыIотагъ.

Ансамблэм хэтхэм, «Уджым» IэпыIэгъу къыфэхъухэрэм худо­жественнэ пащэу Къэлэкъутэкъо Инвер афэраз, гъэзетымкIи «тхьа­шъуегъэпсэу» ариIожьы шIоигъу.

— Фестивальхэм, зэIукIэгъухэм тахэлэжьэнымкIэ Адыгэ Рес­пуб­ликэм культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ ишIогъэшхо къы­тигъэ­кIыгъ. Творчествэм зедгъэу­шъомбгъуным фэшI тиамалхэм къахэхъуагъ, — игупшысэхэм та­щигъэгъозагъ Къэлэкъутэкъо Инвер. — IэкIыб къэрал укIуа-гъэу концертым хэушъхьафы­кIыгъэу Iэгу къыщыпфытеохэ зы­хъукIэ, «Уджым» имызакъоу, ти­лъэпкъ, Адыгэ Республикэм къа­фэгушIохэу сэлъытэ.

«Уджым» тапэкIи тигъэгушIонэу, Адыгэ Республикэм ищытхъу искусствэм нахь лъагэу щиIэтынэу тыфэлъаIо.