Зэнэкъокъум еплъыгъ

БаскетболымкIэ Урысыем изэнэкъокъоу Мыекъуапэ икомплексэу «Ошъутенэм» щы­кIуа­гъэм «Динамо-МКъТУ-мрэ» (Адыгэ Рес­публик) «Барс-РГЭУ-мрэ» (Ростов хэку) якуп­хэр щызэ­дешIагъэх. Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат а зэнэкъокъур зэрэкIуагъэм еплъыгъ.

МэфитIурэ кIогъэ зэнэкъо­къухэм «Динамо-МКъТУ-м» икомандэ текIоныгъэр къащыдихыгъ.

ЗэдешIэгъу ужым Адыгэ Рес­публикэм и ЛIышъхьэ «Динамо-МКъТУ-м» ибаскетболистхэмрэ игенеральнэ тренерэу Андрей Синельниковымрэ аIу­кIагъ. ТекIоныгъэ ахэм къызэрэдахыгъэмкIэ афэгушIуагъ, спортым республикэм тапэкIэ зы­зэрэщырагъэушъомбгъущт шIы­кIэм тегущыIагъэх.

ЗэIукIэгъум хэлэжьагъэх ­Адыгэ Республикэм физическэ культурэмрэ спортымрэкIэ и Комитет итхьаматэу Дэгужъые Муратрэ Адыгэ республикэ организациеу «Динамэм» итхьаматэ игуадзэу Александр Ле­ваковымрэ.

«Динамо-МКъТУ-м» ибас­кетболистхэмрэ итренерхэмрэ 1995-рэ илъэсым зэхащэгъэ командэм спортивнэ гъэхъагъэу иIэхэм къатегущыIагъэх. Мы аужырэ илъэсхэм «Динамо-­МКъТУ-м» апшъэрэ лигэм апэрэ, ящэнэрэ чIыпIэхэр, ящэнэрэ дивизионым исуперлигэ апэрэ, ящэнэрэ чIыпIэхэр ащиубытыгъэх. Джыдэдэм командэр супер­лигэм иятIонэрэ дивизион щешIэ. Зэнэкъокъу 14-мэ ахэлэ­жьэгъэ тикомандэ джыдэдэм турнирнэ таблицэм ятIонэрэ чIыпIэр щиIыгъ. Тыгъэгъазэм и 4 — 5-м тибаскетболистхэр Курскэ икомандэу «Русичи» испортсменхэм адешIэщтых. Ты­гъэгъазэм ыкIэхэм адэжь Мые­къуапэ джыри баскетболымкIэ зэнэкъокъу щыкIощт.

Спортсменхэм къызэраIуа­гъэмкIэ, ахэм гъэхъагъэхэр ашIынхэмкIэ лъэшэу зишIуагъэ къакIорэр къэралыгъо хабзэм икъулыкъухэм IэпыIэгъу къазэраратырэр, яешIакIэ зыгу рихьы­хэрэр яджэгукIэ къызэреплъы­хэрэр ары. Баскетболистхэм Адыгеим и ЛIышъхьэ IэпыIэгъу къазэраритырэм ыкIи амал дэгъухэр яIэ зэрэхъугъэм афэшI зэрэфэразэхэр раIуагъ.

ЗэIукIэгъум хэлэжьагъэхэр командэм фэныкъоныгъэу иIэхэми атегущыIагъэх. Республикэм и ЛIышъхьэ Адыгэ Республикэм физическэ культурэмрэ спортымрэкIэ и Комитет пшъэрылъ фишIыгъ клубым ипащэхэм ягъусэу спортсменхэм къаIэ­тыгъэ Iофыгъохэм язэшIохынкIэ хэкIыпIэхэр къагъотынхэу. КъумпIыл Мурат джащ фэдэу анаIэ тыраригъэдзагъ Олим­пиадэхэм ахэлэжьэщтхэр зы­щагъэхьазырырэ спорт еджапIэу N 2-у Максимовым ыцIэ зыхьырэм баскетболымкIэ иныбжьыкIэ куп IэпыIэгъу егъэгъотыгъэн зэрэфаем.

«Тиреспубликэ щызэхэщэгъэ «Динамо-МКъТУ-м» гъэхъэгъэшIухэр ешIых. Спортсменхэм IэпыIэгъоу яттырэр лъыдгъэ­кIотэщт. Республикэм иэкономикэ зыкъызэриIэтырэм ама­лыкIэхэр къытеты спортсменхэм IэпыIэгъу тафэхъунэу, тренировкэхэр зыщашIырэ чIыпIэхэр нахь зэтедгъэпсыхьанхэм, гъэхъэгъа­кIэхэр ашIынхэм спортсменхэр кIэдгъэгушIунхэм тафэхьазыр. Командэм спортивнэ текIоны­гъакIэхэр ышIынхэу тыщэгугъы», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэ Урысыем, Европэм ячемпионхэр, Олимпийскэ чемпионхэр зыщагъэсэгъэ Адыгеим спортивнэ хэбзэ шIагъохэр зэриIэхэр зэIукIэгъум хэлажьэ­хэ­рэм агу къыгъэкIыжьыгъ. Рес­публикэм ипащэхэм апашъхьэ непэкIэ пшъэрылъ шъхьаIэу итыр спортышхоми, цIыфхэр жъугъэу зыхэлэжьэрэ спортми зягъэу­шъомбгъугъэныр ары.

«Адыгеим исхэр ягуапэу физическэ культурэмрэ спортымрэ апылъых. Пшъэрылъэу тиIэр псэупIэ пстэуми яспорт псэуа­лъэхэм цIыфхэр къякIолIэнэу амал ядгъэгъотыныр, профессиональнэ спортсменхэм Iэпы­Iэгъу тафэхъуныр ары», — ­къыIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ.

ЗэIукIэгъум икIэухым «Динамо-МКъТУ-м» икапитанэу Илья Александровым спортсменхэмрэ баскетбол клубым итренерхэмрэ ацIэкIэ республикэм и ЛIышъхьэ шIухьафтынхэр ритыгъэх.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу