Зэкъошныгъэм игъогухэмкIэ

Урыс театрэм икъэгъэлъэгъон

Адыгэ Республикэм и Урыс драматическэ театрэу А. С. Пушкиным ыцIэ зыхьырэр Йошкар-Ола щыI.

Я ХVIII-рэ Дунэе фестивалэу «Зэкъошныгъэм илъэмыдж» зыфиIорэм ар хэлажьэ. Театрэм ирежиссер шъхьаIэу Татьяна Дрожжинам ыгъэуцугъэ спектак­лэр фестивалым къыщигъэлъэгъонэу щыт.

Республикэу Марий Эл ыкIи Адыгэ Республикэм ятеатрэхэм илъэсыбэ хъугъэу ныбджэгъуныгъэ зэдыряI, зэгъусэ-
хэу фестивальхэм ахэлажьэх.