«ЖъоныгъокIэ унашъохэм адиштэнхэ фае»

Бюджетым епхыгъэу Iоф зышIэхэрэм ялэжьапкIэ фэгъэхьыгъэу УФ-м и Президентэу Владимир Путиным 2012-рэ илъэсым ижъоныгъокIэ мазэ унашъоу къышIыгъагъэхэм джыри зэ къафигъэзэжьыгъ.

ГурытымкIэ лъытагъэу, лэ­жьапкIэу къэралыгъом къыщатырэм къыпкъырыкIхэзэ, ахэм къахиубытэхэрэм ялэжьапкIэ къыхагъэхъонэу унашъо ащ къышIыгъ.

УФ-м экономикэ хэхъоны­гъэмкIэ иминистрэу Максим Решетниковым къызэриIуагъэмкIэ, сомэ мин 56-рэ мэхъу непэ гурыт лэжьапкIэр.

— Ар дэгъу, инфляцием зэ­рэхахъорэр къыдэмылъытэмэ, — къыIуагъ Владимир Путиным. — Ахъщэ тедзэ зыпарэми къыхэтымыгъэкIымэ, бюджетым епхыгъэу Iоф зышIэхэрэм къа­лэжьырэр инфляцием лъэшэу ыуж къинэщт. Ар хъухэщтэп. Пандемием епхыгъэ гъунапкъэ­хэм апкъ къикIыкIэ, медицинэм иIофышIэхэм, кIэлэегъаджэхэм, кIэлэпIухэм яIофшIэн бэкIэ нахь къин хъугъэ, акIуачIи апси халъ­хьэзэ япшъэрылъхэр агъэцакIэх. Арышъ, Iофэу ашIэрэм къыкIэ­кIощтымкIэ шIоигъоныгъэу яIэ­хэр афэдгъэцэкIэнхэм тыпы-лъын фае.

Шъолъырхэм мы пшъэрылъыр икъоу агъэцэкIэным пае мылъку тедзэ афатIупщынэу УФ-м иминистрэхэм я Кабинет унашъо фишIыгъ.

— ТеурыкIогъэ екIолIакIэ иIэ­нэу щытэп, шъолъыр пэпчъ иIофхэм язытет къыдэшъулъы­тэн фае. КIэлэегъаджэхэм непэ ялэжьапкIэ зыфэдизыр къызышъулъытэкIэ, классым пэщэныгъэ дызезыхьэхэрэм ахъщэ тедзэ сомэ мини 5-у афакIорэр къыхэшъулъытэнэу щытэп. Ащ фэд медицинэм иIофышIэу коро­навирусыр къызэолIагъэхэм яIа­зэхэри. Мы пшъэрылъхэр тызы­хэт илъэсым жъугъэцэкIэнхэшъ, бюджетым епхыгъэ­хэм ялэжьа­пкIэ жъоныгъокIэ унашъохэм шапхъэу ащыгъэнэфагъэхэм адиштэу хъун фае. Арышъ, Iоф­шIэнхэр нахь жъугъэпсынкIэх, — къафигъэпытагъ­ Пре­зи­дентым.

Ащ пае къэмынэу, къэкIощт илъэсми жъоныгъокIэ мазэм мы унашъохэр гъэцэкIэгъэнхэм ищыкIэгъэ ахъщэр къыдалъы­тэнэуи къариIуагъ.

Инфляциер зэрэдэкIуаерэм къыхэкIыкIэ, узэрыпсэун плъэ­кIыщт ахъщэ анахь макIэр къи­хьащт илъэсым сомэ 12654-рэ, лэжьэпкIэ анахь макIэр сомэ 13890-рэ шIыгъэным фэгъэхьыгъэ унашъоу УФ-м и Президент къышIыгъэм депутатхэм зэрэдырагъэштагъэм фэшI зэра­фэразэри хэушъхьафыкIыгъэу къыхигъэщыгъ.