Гандбол

Типшъэшъищ къыхахыгъ
Урысыем гандболымкIэ ибзылъфыгъэ ныбжьыкIэ хэшыпыкIыгъэ командэ дунаим изэнэкъокъу зыфегъэхьазыры.

— Илъэс 21-м нэс зыныбжьхэр 2022-рэ илъэсым, гъэмафэм щыIэщт зэIукIэгъухэм ахэлэжьэщтых, — къы­тиIуагъ Мыекъопэ «АГУ-Адыифым» итренер шъхьаIэу, Урысыем изаслуженнэ тренерэу Александр Реввэ. — Лъэшэу тигуапэ тигандбол клуб зыщызыгъасэхэрэр хэгъэгум ихэшыпыкIыгъэ командэ зэраштагъэхэр.

КъэлэпчъэIутэу Юлиана Скнарь, ешIакIохэу Дарина Никулинар, Алина Морозовар Урысыем ихэшыпыкIыгъэ ныбжьыкIэ командэ рагъэблэгъагъэх, хэушъхьафыкIыгъэу Мыекъуапэ зыщагъэхьазыры. Егъэджэн-зэIу­кIэгъухэм, ныбджэгъу ешIэгъухэм шIэхэу ахэлэжьэщтых.