Волейбол

Ящэнэрэ къекIокIыгъор
«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ — «Грозный-2» Грозный — 3:0 (25:16, 25:16, 25:12).
ЦОП Краснодар край —«Да­гъыстан» Дагъыстан — 0:3 (10:25, 12:25, 18:25).

Урысыем волейболымкIэ ихъулъфыгъэ командэхэу апшъэрэ лигэм ия 2-рэ куп хэтхэр Шытхьалэ шэ­кIогъум и 25-м щызэдешIагъэх. Адыгеим икомандэ я 3-рэ чIыпIэм щыI, ящэнэрэ къекIокIыгъом хэхьэрэ ешIэгъухэр шэкIогъум и 28-м аухыщтых.