Адыгеим и ЛIышъхьэ афэтхьаусыхагъ

ШэкIогъум и 25-м ипчэдыжь Кемеровскэ хэкумкIэ шахтэу «Листвяжнэм» Iугъошхом зыкъыщиштагъ. Шахтер 46-рэ, цIыфхэм якъэгъэнэжьын фэгъэзэгъэ къулыкъум иIофышIи 6 тхьамыкIагъом хэкIодагъэх.


Iугъор нэбгырэ 67-мэ къягоуагъ, ахэм ащыщэу нэбгырэ 39-р сымэджэщхэм ачIагъэгъолъхьагъ. Шахтэм пстэумкIи нэбгырэ 285-рэ чIэтыгъ. Хэкум игу­бернатор Iугъом ытхьэлэгъэ шахтерхэм апае мэфищэ — шэкIогъум и 26-м къыщегъэжьагъэу и 28-м нэс шъыгъон­хэу ыгъэнэфагъ.

Къэралыгъом ипащэ къин къызфыкъокIыгъэ унагъохэм афэтхьаусыхагъ. Президентэу Владимир Путиным Iугъор зэгоогъэ пстэуми IэпыIэгъу аратынэу пшъэрылъ афишIыгъ. Урысые Федерацием ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ и Министерствэ ипащэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Александр Чуприян тхьамыкIагъор къызщыхъугъэ чIыпIэм нэсыгъ. Ростехнадзорым ипащэу Александр Трембицкэри Кемеровскэ хэкум щыI.

Адыгеим и ЛIышъхьи къин къызфыкъокIыгъэ унагъохэм афэтхьаусыхагъ. «Адыгэ Республикэм щыпсэухэрэм ацIэкIэ Кузбасс игубернаторэу Сергей Цивилевым, тхамыкIагъом хэкIода­гъэ­хэм яунагъохэмрэ яIахьылхэмрэ сафэтхьаусыхэ. Iугъор зэгоогъэ пстэуми алъэ теуцожьынхэр къафэпсынкIэнэу, шахтэм къычIэнагъэхэм псынкIэу ядэжь агъэзэжьынэу тафэлъаIо», — къыщеIо КъумпIыл Мурат итхьаусыхэ тхылъ.