IэпыIэгъу афэхъух

Лъэпкъ проектэу «Предпринимательствэ цIыкIур ыкIи гурытыр, унэе предпринимательствэм IэпыIэгъу фэхъугъэныр» зыфиIорэм игъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу АР-м предпринимательствэм IэпыIэгъу фэхъугъэнымкIэ и Фонд бизнесым хэщагъэхэм чIыфэ мыинхэр аритынхэм хэплъэрэ комиссием зичэзыу зэхэсыгъо мы мафэхэм иIагъ.

Предпринимательхэм къатыгъэ лъэIу тхылъи 8-мэ комиссием хэтхэр ахэплъа­гъэх, ахэр къызкIэлъэIугъэхэр сомэ мил­лион 12,5-рэ мэхъу.
Мыекъуапэ Iоф щызышIэрэ нэбгыритIумэ сомэ миллиони 4, Шэуджэн районым щыщым — зы миллион, Красногвардейскэ районым щыпсэурэм — сомэ миллиони 3 займэу аратыгъ.

Ежь ышъхьэ Iоф фэзышIэжьырэ нэбгы­ри 4-мэ илъэсым проценти 4 зыте­хъощт сомэ миллиони 2 чIыфэу аратыгъ.

Унэе предпринимателэу ГутIэ Тырку­бый тыгъэгъазэм ыкIи коцым якъэгъэ­кIын пылъ. Ахъщэу къыригъэкIокIырэм хигъэхъон гухэлъ иIэу ащ Фондым зыфигъэзагъ. Программэу «Предпринимательствэ цIыкIум ыкIи гурытым инэмыкI субъектхэр» зыфиIорэм игъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу илъэсым проценти 8,5-рэ зытехъощт сомэ миллиони 3,5-рэ ащ IэкIагъэхьагъ.

ГутIэ Тыркубый къызэриIуагъэмкIэ, Шэуджэн районым бэджэндэу чIыгу Iахьхэр щыриIэх, ахэм гектари 134-рэ зэлъаубыты. Ахъщэ IэпыIэгъоу къы­IукIэрэр кIэхэм, чIыгъэшIухэм, химическэ пкъыгъохэм ящэфын пэIуигъэхьащт.

Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъо­ныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ и Министерствэ къызэрэщыхагъэщыгъэмкIэ, мыщ фэдэ екIолIакIэм ишIуагъэкIэ IофшIэпIэ чIыпIэхэр къызэтенэщтых, предпринимательхэм бюджетым къырагъэхьэрэ хэбзэIахьхэм ахэхъощт.