АмалышIухэр къетых

Бзылъфыгъэ предпринимательствэм хэхъоныгъэ ышIыным фыте­гъэпсы­хьэгъэ федеральнэ гъэсэныгъэ проектэу «Мама — предпринима­тель» зыфиIорэм хэлажьэхэрэр ыпкIэ хэмылъэу рагъаджэх. ЗэкIэмкIи ахэр нэбгырэ 35-рэ мэхъух.

ЫпэкIэ къызэрэхэтыутыгъэу, проектым хэлажьэхэрэм ыпкIэ зыхэмылъ тренинг акIун ыкIи менеджментым, финансхэм, маркетингым алъэныкъокIэ шIэныгъэхэр зэрагъэгъотынхэ алъэкIыщт. Джащ фэдэу яунэе Iоф къызэIуахыным фэшI сомэ мини 100 хъурэ грантым фэ­бэнэщтых. Ар къэзытIупщырэр шIушIэ фондэу «Amway» зыфиIорэр ары.

Урысыем щыпсэурэ бзы­лъфыгъэхэм япроцент 67-мэ ябизнес къызэIуахыным иIофыгъо хаплъэх, процент 88-мэ ар зэребгъэжьэщт ахъщэ яIэп, процент 82-мэ зэралъытэрэмкIэ, предпринимательствэм ылъэныкъокIэ икъу фэдизэу шIэныгъэ аIэкIэлъэп.

Проектым игъэцэкIэн 2013-рэ илъэсым рагъэжьагъ. 2019-рэ илъэсым къыщыублагъэу лъэпкъ проектэу «Предпри­нимательствэ цIыкIур ыкIи гурытыр, унэе предпринима­тельствэм IэпыIэгъу фэхъугъэныр» зыфиIорэм ипрограммэу агъэцакIэхэрэм проектыр ахагъэуцуагъ. Ащ кIэщакIо фэ­хъугъэр Урысыем экономикэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерств ары.

Илъэс зэкIэлъыкIохэм къэ­ралыгъом щыпсэурэ бзылъфыгъэ 5600-м ехъу проектым хэлэжьагъ. Рагъэджагъэхэм ащыщэу процент 30-мэ ябизнес къызэIуахын ыкIи хэхъоныгъэ ашIын афызэшIокIыгъ.

Адыгэ Республикэм мы егъэ­джэнхэр ятIонэрэу щызэхащэх. АщкIэ IэпыIэгъу къафэхъух АР-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ и Министерствэрэ гупчэу «Мой бизнес» зыфи­Iорэмрэ.

Тыгъуасэ рагъэкIокIыгъэ тренингым бизнесым изэхэщэнкIэ, финансхэм ягъэзекIонкIэ бзылъфыгъэхэм гъэшIэгъоныбэ къафаIотагъ. ЗиIоф къызэIузы­хыгъэу Iоф зышIэхэрэ ыкIи предпринимательствэм ылъэ­ныкъокIэ гъэхъэгъэ гъэнэфагъэ зиIэ бзылъфыгъэхэр къэгущыIагъэх. ПкIуачIэ епхьылIэу уигу­хэлъ щыIэныгъэм щыпхыры­пщыным уфэбанэмэ, зэкIэри къызэрэбдэхъущтыр ахэм къыхагъэщыгъ, опытэу аIэкIэлъымкIэ къэзэрэугъоигъэхэм къадэгощагъэх.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.