Адыгеим иминистрэхэм я Кабинет изэхэсыгъу

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пшъэрылъ къызэрэфишIыгъэм тетэу Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу Геннадий Митро­фановым Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет изэхэсыгъоу тыгъуасэ щыIагъэр зэрищагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэхэр зэдиштэу чIыпIэхэм хэхъоныгъэ зэрарагъэшIыщт шIыкIэм, лъэпкъ проектэу «Культурэр» зэрагъэцакIэрэм, мэшIогъэкIосэ къулыкъухэм зягъэушъомбгъугъэным епхыгъэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Къэра­лыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Урысые Федерацием и Президент и Полномочнэ лIыкIоу Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыIэм иаппарат Адыгэ Рес­публикэмкIэ ифедеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, хэбзэухъумэкIо къулы­къухэм, уплъэкIунхэм афэгъэзэгъэ къулыкъухэм, муниципальнэ образованиехэм япащэхэр.

АР-м псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ, гъогу хъызмэтымкIэ и Министерствэ ипащэ зэхэсы­гъом къызэрэщиIуагъэмкIэ, Мыекъуа­пэкIэ чIыпIитIоу, Тэхъутэмыкъое районымкIэ чIыпIищэу гектар 289-рэ хъухэрэр къыхахыгъэх. Квадрат метрэ мин 1,5-м ехъу зэлъызыубытыщт унэхэр атынэу рахъухьэ. Мыекъуапэ икъохьа-­пIэрэ районэу Михайловымрэ инфраструктурэ, социальнэ псэуа­лъэхэр ащагъэпсыщтых. Тэхъутэмыкъое районымкIэ «Мо­норама», «Космический» зыфиIорэ районхэр, къэлэ гъэпсыкIэ зиIэ поселкэу Яблоновскэм иконсервышI завод зэлъиубытыщтыгъэ чIыпIэр ары къыхахы­гъэхэр. Мы проектым ишIуагъэ­кIэ 2030-рэ илъэсым ехъулIэу псэупIэ квадрат метрэ миллиони 2,7-м ехъу республикэм щатын алъэкIыщт. Премьер-министрэм зэхэсыгъом къызэрэщиIуагъэмкIэ, зэдиштэу агъэ­псыщт чIыпIэхэмкIэ проектыр зэрагъэцакIэрэм республикэм и ЛIышъхьэ гъунэ лъефы.

«А проектым ишIуагъэкIэ псэупIэхэм джырэ шапхъэхэм адиштэрэ теплъэ яIэ хъущт. Зэ­диштэу хэхъоныгъэ зэрагъэ­шIыщт чIыпIэхэм апае чIыгу Iахьхэр къыхэхыгъэнхэм фэшI муниципалитетхэм пIэлъэ кIэкIкIэ инвентаризациер ащаухын фае», — къыIуагъ Геннадий Митрофановым.

Адыгэ Республикэм культу­рэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ зэхэсыгъом зэрэщыхигъэунэ­фыкIыгъэмкIэ, лъэпкъ проектэу «Культурэм» игъэцэкIэн пае мыгъэ бюджет пстэуми сомэ миллиони 167,3-рэ къахагъэ­кIыщт. Отчет къызыфашIырэ лъэ­хъаным культурэмкIэ зы унэ ашIыгъ, унитIу агъэцэкIэжьыгъ. Къалэу Мыекъуапэ искусствэ­хэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэу N 1-м иактовэ зал агъэкIэжьы, искусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджа­пIэу Джэджэ районым ­дэтым игъэцэкIэжьын аухыгъ. Адыгэкъалэ дэт тхылъеджапIэр джырэ шапхъэхэм атетэу зэтырагъэпсыхьажьыгъ, Тэхъутэмыкъое районымкIэ къуаджэу Пэнэхэс дэт тхылъеджапIэм изэтегъэпсыхьанкIи IофшIэнхэр зэхащэх. Шэуджэн районым лъэпкъ культурэмкIэ и Гупчэ икинозал игъэцэкIэжьын илъэсыр имыкIызэ аухынэу рахъухьэ. Творческэ проектхэм япхырыщынкIэ, фестивальхэмрэ зэнэ­къокъухэмрэ язэхэщэнкIэ, культурэм иIофышIэхэм яIэпэIэсэныгъэ зыкъегъэIэтыгъэнымкIэ Iофышхо зэшIуахы.

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным Урысые Федерацием и Правительствэ хэтхэм зэхэсыгъоу ады­риIагъэм щафишIыгъэ пшъэ­рылъхэм адиштэу зэхэсыгъом хэлэжьагъэхэр мэшIогъэкIосэ къулыкъухэм яподразделениехэр нахьышIоу зэтегъэпсыхьэгъэнхэ зэрэфаем тегущыIагъэх. ПсэупIэ Iудзыгъэхэм добровольнэ мэшIогъэкIосэ къулыкъухэм защя­гъэушъомбгъугъэн зэрэфаеми ахэр лъыIэсыгъэх.

Адыгэ Республикэм граждан оборонэмкIэ, ошIэ-дэмышIэ Iоф­хэмкIэ и Комитет итхьаматэу Вячеслав Лотаковым зэхэсы­гъом зэрэщыхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, псэупIэ 22-р къагъэгъунэнэу ахэм амал яIэп. Кощхьэблэ районымкIэ селоу Вольнэм мэшIогъэкIосэ подразделение щызэхэщэгъэнымкIэ Iофтхьэбзэ гъэнэфагъэхэр джыдэдэм зэрахьэх. Республикэ бюджетым мылъку Iахь тедзэу къыхагъэкIыгъэмкIэ станицэу Дондуковскэм имэшIогъэкIосэ частэу N 1-м ищыкIэгъэ техникэр къащэфыщт. Инвестиционнэ проектхэм къадыхэлъытагъэу Тэхъутэмыкъое районымкIэ поселкэу Яблоновскэм мэшIогъэкIосэ часть щагъэ­псынэу, зыгъэпсэфыпIэу «Лэ­гъонакъэм» ипроект къыдыхэлъытагъэу Мыекъопэ районым мэшIогъэкIосэ часть щызэхащэнэу рахъухьэ.

Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэу Геннадий Митрофановым къуаджэу Бжыхьэ­къоежъым, псэупIэу Хъымыщ­кIэй, поселкэу Гъозэрыплъэ япащэхэм анаIэ тыраригъэдзагъ добровольнэ мэшIогъэкIосэ дружинэхэр зэхащэн зэрэфаем.

Зэхэсыгъом икIэух цIыфхэм IофшIэн къафэгъотыгъэным епхыгъэ Iофыгъохэм атегущы­Iагъэх. Адыгэ Республикэм щы­псэухэрэм IофшIэн къафэзы­гъотырэ къэралыгъо къулыкъум и ГъэIорышIапIэ ипащэу Галина Цыганковам къызэриIуагъэмкIэ, 2021-рэ илъэсым зэрахьащт Iофтхьабзэхэм яшIуагъэкIэ нэ­бгырэ мини 4,4-м ехъумэ Iоф­шIэн къафагъотыщт. Илъэсым иапэрэ мэзих нэбгырэ мини 2,6-м ехъумэ IофшIэн яIэ хъугъэ. IофшIэн зимыIэгъэ нэбгыри 123-мэ къэралыгъо фэIо-фашIэхэр афызэхащагъэх, нэбгырэ 18 унэе предприниматель хъугъэ, нэбгы­ри 160-м ехъумэ сэнэхьат гъэ­нэфагъэ зэрагъэгъотэу фежьагъ. ЫпкIэ къазыфыратырэ общест­веннэ IофшIэнхэм нэбгырэ 1463-рэ ахэлэжьагъ. Илъэсыр къызихьагъэм щегъэжьагъэу IофшIэн зимыIэхэм япчъагъэ нэбгырэ мини 2,6-м нэсэу къеIыхыгъ.

Адыгэ Республикэм и Премь­ер-министрэ Адыгеим экономикэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэрэ цIыфхэм IофшIэн къафэзыгъотырэ Гупчэмрэ пшъэрылъ афишIыгъ бизнез-инкубаторым иамалхэр къызфагъэфедэзэ язэ­дэлэжьэныгъэ агъэлъэшынэу.

Адыгэ Республикэм экономи­кэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэу Шэуджэн Заур зэхэсыгъом къы­зэрэщиIуагъэмкIэ, бизнес-инкубаторым амалэу иIэхэм япроцент 90-р ары ныIэп непэкIэ къызфагъэфедэрэр. IофшIэпIэ чIыпIэ 40 фэдиз зэхэзыщэгъэ предприниматель 18-мэ мыщ Iоф щашIэ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу

=