ФэгъэкIотэнэу яIэхэр

Пенсием зыныбжь екIолIагъэхэм ахалъытэхэрэм (предпенсионеры) 2019-рэ илъэсым ищылэ мазэ и 1-м къыщыублагъэу фэгъэкIотэнхэр яIэ хъугъэ. Ахэм ахахьэхэрэр пенсием кIонкIэ илъэситф къызыфэнагъэхэр ары.

Пенсие системэм фэгъэхьыгъэ хэбзэгъэуцугъэм къызэрэщыдэлъытагъэмкIэ, мы купым хахьэхэрэм диспансеризациер акIуным пае ялэжьапкIэ къызэтенэу IофшIэгъу мэфитIу аштэн фитых. Ащ пае IофшIэпIэ чIыпIэр къязытыгъэм лъэIу тхылъ фатхын ыкIи мафэхэр зэдагъэнэфэнхэ фае.

ХэбзэIахьхэм ятынкIи фэгъэкIотэнхэр яIэх. ГущыIэм пае, чIыгу Iахьэу сотки 6 нахьыбэ мыхъурэм пае хэбзэIахь атыщтэп, ау ащ къехъурэм тефэрэр къафалъытэщт. Джащ фэдэу зы унэе псэупIэрэ зы фэтэррэ иIэмэ, тIумэ язырэм пайи хэбзэIахьыр ытыщтэп.

Субъект пэпчъ мы купым хахьэхэрэм апае фэгъэкIотэн тедзэхэр егъэнафэх. Адыгеир пштэмэ, бзылъфыгъэу илъэс 55-м, хъулъфыгъэу — 60-м зыныбжь нэсыгъэр IофшIэным иветеранэу е ахэм арагъап­шэхэрэм ахахьэмэ, мазэ къэс ахъщэ тын къыфэкIощт, ыпкIэ хэмылъэу цэхэр аригъэшIынхэу фитыныгъэ иI, транспортым пае хэбзэIахьэу къытефэрэм ипроцент 50-р ары ытыщтыр.

ЦIыфым пенсием ыныбжь зэрекIолIагъэр къыушыхьатыным пае лъэIу тхылъыр шIокI имыIэу ытын фаеу щытэп. НахьыбэрэмкIэ хэбзэIахьхэмкIэ къулыкъуми, республикэм ихэбзэ гъэцэкIэкIо органхэми, IофшIэпIэ чIыпIэхэр къэзытыхэрэми электроннэ шIыкIэм тетэу тхылъхэр къызIэкIагъахьэх.
ПенсиехэмкIэ фондым ащ фэдэ къэбар IэкIэмылъэу къы­чIэкIыгъэмэ, ежь ышъхьэкIэ екIолIэн фаеу хъущт. IофшIэпIэ чIыпIэр къезытыгъэм отчетыр игъом къымытыгъэмэ ары ащ фэдэ къызхэкIырэр. Аущтэу хъугъэмэ, цIыфыр Пен­сиехэмкIэ фондым е МФЦ-м екIуалIэмэ хъущт, почтэм ифэ­Iо-фашIэхэр е электроннэ шIыкIэр къызфигъэфедэнхи ылъэкIыщт.

Ушъхьагъу гъэнэфагъэ щымыIэу IофшIапIэм къыIуагъэкIын фитхэп. Ыныбжь пенсием зэрекIолIагъэм пае къыIузгъэ­кIырэм е IофшIапIэм зымы­штэрэм пшъэдэкIыжь ыхьынэу Уголовнэ кодексым къыщыдэлъытагъ.

Пенсием ыныбжь екIолIа­гъэу IофшIэпIэ чIыпIэр чIинагъэмэ, пособиеу къыратыщтыр адрэхэм аратырэм нахьыбэу УФ-м ихэбзэгъэуцугъэ щыгъэнэфагъ.