Сэнэхьатыр, шIулъэгъур…

Республикэм и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зы­хьырэм икъэгъэлъэгъон шэкIогъум и 26-м Мыекъуапэ щыкIощт.

Абхъазым, Адыгэ Рес­публикэм искусствэхэмкIэ язаслуженнэ IофышIэшхоу, режиссерэу Нэгъой Инвер ытхыгъэм техыгъэу «Къэз­гъэзэжьырэр Тхьам ештэ­жьы» зыфиIорэр «Нал­мэсым» и Унэ щыкIощт.

Нэгъой Инвер ыгъэуцугъэ къэгъэлъэгъоным театрэм иартистхэу Хьакъуй Андзаур, КIэмэщ Разыет, Ахьмэт Артур, Болэкъо Адам, Тхьаркъохъо Марджанэт, нэмыкIхэу лъэпкъ искусствэм щашIэхэрэр хэлажьэх. Артист ныб­жьыкIэхэу Дэмэлые Казбек, УдыкIэко Ислъам ярольхэр къашIызэ, ясэнаущыгъэ къызэIуахы.

Артист сэнэхьатыр къы­хэзыхырэр, шIулъэгъоу ныб­жьыкIэмэ зэдашIыгъэр, щыIэныгъэм изэхъо­кIыныгъэхэр, адыгэ шэн­-хабзэхэр къэгъэлъэгъоным хэолъагъох. Артистхэм ярольхэр къашIызэ, щыIэныгъэр нахьышIоу къыбгурагъаIо, шIошъхъуныгъэ­хэр уагъэшIых.

Ролым психологиеу, фи­лософиеу хэлъыр артистым къызэIуихыным режиссерыр зэрэпылъыгъэр къыхэбгъэщыхэ пшIоигъоу гупшысэхэм узэлъакIу. Артисткэу Хьалащтэ Саныет къызэриIуагъэу, ыш­нахьыжъ, ролыр А. Хьа­къуим къешIы, бизнесым пылъэу унэгъо Iофхэр зыIэкIигъэкIыгъэх. Сыда ар къызхэкIыгъэр?

Къэгъэлъэгъоным шъуеплъ, зэфэхьысыжьхэр шъушIынхэу уахътэ шъуиI. Орэд дахэхэм шъуядэIун шъулъэкIыщт.

ЕмтIылъ Нурбый.