Пхъэдзым къыгъэлъэгъощтым тежэ

Дунаим футболымкIэ изэнэкъокъу 2022-рэ илъэсым Катар щыкIощт.

Европэм икомандэхэу кIэух зэIукIэгъухэм ахэ­лэжьэщтхэм пэшIорыгъэшъ зэIукIэгъухэр яIагъэх.

Купи 10-у командэхэр гощыгъэ­хэу ешIагъэх. Купхэм апэрэ чIыпIэхэр къащыдэзыхыгъэхэм Катар кIонхэу фитыныгъэ яIэ хъугъэ. Сербиер, Испаниер, Швейцариер, Франциер, Бельгиер, Даниер, Нидерландхэр, Хорватиер, Англиер, Германиер дунаим икIэух зэнэкъокъу хэлэжьэщтых.

Хорватиер мэгушIо, Урысыер…

Урысыер зыхэтыгъэ купым Хорватием апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ. ЯтIонэрэ чIыпIэр зыхьыгъэхэу Португалиер, Шотландиер, Урысыер, Италиер, Швециер, Уэльс, Тыркуер, Польшэр, Темыр Македониер, Украинэр, Австриер, Чехиер джыри пэшIорыгъэшъ зэIукIэгъухэм ащызэнэкъокъущтых.

Пхъэдзыр шэкIогъум и 26-м радзэщт, финалныкъом щызэIукIэщтхэр къэлъэгъощтых. Финалныкъом текIоныгъэр къыщыдэзыххэрэр кIэух ешIэгъухэм ащызэнэкъокъущтых.
2022-рэ илъэсым, гъэтхапэм и 24-м, и 29-м командэхэр зэдешIэщтых. ТекIоныгъэр командэ пэпчъ жьым фэдэу ищыкIагъ.

Валерий Карпиныр къэнэжьы

Хорватиер 1:0-у Урысыем къы­зытекIом гумэкIыгъуабэ къытфихьыгъ. Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьаIэу Валерий Карпиным ышIэщтыр ымышIэу уахътэ къекIугъ. Тренер цIэрыIоу Олег Романцевыр телефонкIэ В. Карпиным къызыфытеом, упчIэхэм яджэуап къыгъотыгъ.

— Олег Романцевыр къысэушъыигъ, сиIэнатIэ сыкъыIунэжьын фаеу ылъытагъ, — къыIуагъ Валерий Карпиным. — Гушхоны­гъэу ащ сигъэшIыгъэм ишIуагъэкIэ Урысыем ихэшыпыкIыгъэ футбол командэ тапэкIи Iоф дэсшIэнэу унашъо сшIыгъэ.

Португалиер, Италиер, Польшэр, Швециер, Украинэр, нэмыкI командэ лъэшхэри Урысыем фэдэу мэгугъэх. ТекIоныгъэр къыдэзыхыщтхэр, Катар кIощтхэр 2022-рэ илъэсым гъэтхапэм къэнэфэщтых.