Илъэсныкъо зытешIэкIэ

Коронавирусым пэшIуекIорэ апэрэ вакцинациеу Iахьи­тIоу зэхэтыр зыпкIугъэм ыуж илъэсныкъо тешIагъэу ятIо­нэрэр ябгъэшIымэ нахьышIоу специалистхэм алъытэ. Ревакцинацием пылъ пIалъэм бэхэр егъэгумэкIых.

«Спутник Лайт» зыфи­Iорэр зы Iахь хъурэ препарат, арышъ, ревакцинациер зыпкIун фэе пIалъэр къэплъытэныр къи­нэп, къызыпхалъхьэгъэ ма­фэм ыуж илъэсныкъо тешIагъэ хъумэ ары.

Адрэ урысые вакцинэ­хэу «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «Ковивак» зыфиIохэрэр тIогъогогъо зыхябгъэлъхьанхэ фае. Апэрэ ыкIи ятIонэрэ прививкэхэм азыфагу мэфэ 21-рэ дэлъын фае. Врач­иммунологэу Татьяна Ив­левам къызэриIуагъэмкIэ, цIыфым ревакцинациер зыщикIущт мафэр ыгъэу­нэфыным пае вакцинэм иятIонэрэ Iахь зыщыхалъхьагъэр ышIэн фае. Ащ щегъэжьагъэу илъэсныкъо тырагъашIэ.

Джащ фэдэу врачым къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, аужырэ шапхъэу къыда­гъэкIыгъэхэм адиштэу, цIыфым ежь зыфэе вакцинэр къыхихын ыкIи ащ­кIэ ревакцинациер ыкIун ылъэкIыщт.

ЫпэкIэ специалистхэм къызэраIуагъэмкIэ, коронавирусыр зыпэкIэ­кIы­гъэхэм е прививкэ зязыгъэшIыгъэхэм «Спутник Лайт» зыфиIорэр агъэфедэмэ нахьышIоу ары.