Зы мафэр тIукIэ къафалъытэщт

Медицинэм иIофышIэу COVID-19-р къызэолIагъэхэм яIазэхэрэм IофшIэгъэ илъэсэу яIэр афагъэнафэ зыхъукIэ зы мэфэ IофшIагъэр тIукIэ къафалъытэщт.

УФ-м и Правительствэ иунашъоу 2020-рэ илъэсым къыдэкIыгъэм ар щыгъэнэфагъ. Зэпахырэ узыр къызэолIагъэхэм Iоф зэрадашIэгъэ пIалъэр къызэрэлъытэгъэщт шэпхъэ гъэнэфагъэ­хэр тхылъым итхагъэх.

Медицинэм иIофышIэу коронавирусыр къеолIагъэу зэгуцафэхэрэр зезыщэхэрэр, ар къеолIагъэу сымэджэщхэм ачIэлъ­хэм, пэтхъу-Iутхъу хъугъэ­хэм е тхьабыл уз зиIэхэм IэпыIэгъу язытыхэрэр, анализхэр аIызыхыхэрэр ащ къыхеубытэх.

Джащ фэдэу зы IофшIэгъу мафэр тIукIэ къафалъытэщт ко­ро­навирусыр къеолIагъэу е пэтхъу-Iутхъу хъугъэу, ау унэм исэу зэIазэхэрэм медицинэм иIофышIэу IэпыIэгъу язытыхэрэми.

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу АР-м щыIэм ипресс-къулыкъу.