ГъэIорышIакIэм техьагъэх

УФ-м и Президентэу Владимир Путиным хэбзэIахьхэмкIэ Федеральнэ къулыкъум ипащэу Даниил Егоровым джырэ­благъэ зэIукIэгъу дыриIагъ.

Ащ къызэрэщынэфа­гъэмкIэ, илъэсэу тызхэтым имэзи 10 пштэмэ, хэбзэ­Iахьэу сомэ триллион 23-рэ Урысыем къыщыугъоигъэ хъугъэ. Ар блэкIыгъэ илъэсым ащ фэдэ иуахътэ егъэпшагъэмэ, процент 37-кIэ нахьыб.

ХэбзэIахь къулыкъум ипащэ къызэрэхигъэщы­гъэмкIэ, блэкIыгъэ илъэсыр къызэрыкIоу зэрэщымытыгъэр къыдэплъытэу, ыпэрэ 2019-м ебгъэпшагъэми, процент 23-рэ хэ­хъуагъэу мэхъу. Мы илъэ­сым икIэухым нэс джыри сомэ триллиони 7 фэдиз къаугъоищтэу ары къы­зэриIуагъэр.

Субсидиехэм ятын фэгъэхьыгъэ унашъоу Президентым къышIыгъэр гъэ­­цэкIагъэ зэрэхъурэми Даниил Егоровыр къытегущыIагъ. Ащ фэгъэхьыгъэ программэр шэкIогъу мазэр ары затIупщыгъэр. Компаниехэм лэжьапкIэм итынкIэ IэпыIэгъу афэ­хъугъэныр ары пшъэрылъ шъхьаIэу ащ иIэр. Компаниеу е унэе предпри­нимателэу 300 фэдизмэ субсидиекIэ IэпыIэгъу афэ­хъугъахэх, ахэм нэ­бгырэ миллионрэ мин 700-м ехъумэ Iоф ащашIэ. Аратыгъэр ахъщэкIэ къэплъытэмэ, пстэумкIи сомэ миллиард 22-рэ мэхъу.

ХэбзэIахьхэмкIэ органхэм ягъэкIэжьыни лъагъэ­кIуатэ. ХэбзэIахьхэмкIэ Федеральнэ къулыкъум иинтернет нэкIубгъо зэритымкIэ, ФНС-м ичIыпIэ органэу Ингушетием, Къэ­рэщэе-Щэрджэсым, Адыге­им, Бурятием, Якутием, Темыр Осетием — Аланием, Къэбэртэе-Бэлъкъар Республикэм ыкIи Новгородскэ хэкум ащы­Iэхэр лъэоенитIу зиIэ гъэ­IорышIакIэм техьагъэх. ХэбзэIахьхэмкIэ инспекциеу мыхэм Iоф ащызы­шIэхэрэр ФНС-м игъэ­IорышIапIэхэм япхыгъэ хъу­гъэх. Ахэм ачIыпIэкIэ цIыфхэм къэралыгъо фэIо-фашIэхэр афэзыгъэцэкIэрэ офисхэр къэнэжьыщтых.

Субъектхэм ащыпсэу­хэрэм къатырэ тхьаусыхэ тхылъхэм хэбзэIахьхэмкIэ Федеральнэ къулыкъум имежрегиональнэ инспекциеу федеральнэ шъо­лъыр­хэм ащыIэхэр ары джы ахэплъэщтхэр. Хэбзэ­Iахь­хэм алъэныкъокIэ зэ­нэ­къокъу, дэон зыхэлъ Iоф­хэм язэхэфын, ягъэIоры­шIэн ахэр фэгъэзэгъэщтых.