АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ къеты

Нэбгырищ хэкIодагъ

Теуцожь районым къыщыхъугъэ авариеу нэбгырищ зыхэкIодагъэм лъапсэ фэхъугъэр полицием зэхефы.

ШэкIогъум и 22-м, сыхьатыр 11 хъункIэ такъикъи 10 иIэу, Урысыем и МВД имежмуниципальнэ отделэу «Адыгейский» зыфиIорэм идежурнэ часть макъэ къы­рагъэIугъ автомобиль гъогоу Мыекъуапэ икIэу Адыгэкъалэ екIурэм, къутырэу Шевченкэм пэблагъэу автомобилитIу щызэутэкIыгъэу.
Следственнэ-оперативнэ купым ыкIи Къэралыгъо автоинспекцием икъулыкъушIэхэу мы чIыпIэм кIуагъэ­хэм зэрагъэунэфыгъэмкIэ, ВАЗ-2107-мрэ IэкIыбым къыщашIыгъэ хьылъэзещэ машинэмрэ зэутэкIыгъэх.

Аварием шъобжэу къатырищагъэхэм апкъ къикIэу автомобиль цIыкIум иводителэу илъэс 37-рэ зыныбжьыр ыкIи ащ къыдисыгъэхэ илъэс 36 — 37-рэ зыныбжьхэр хэкIодагъэх.

АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэ иIэнатIэ зыгъэцэкIэрэ Лъэустэнджэл Махьмудэ иунашъокIэ мы чIыпIэм гъогу-патруль къулыкъум иIофышIэхэу нэ­мыкI дэкIыгъом щыIэхэр агъэкIуагъэх. Джащ фэдэу аварие зыщыхъугъэ чIыпIэм къекIолIагъ УФ-м и МВД и Къэра­лыгъо автоинспекцие и ГъэIорышIапIэ ипащэ иIэнатIэ зыгъэцэкIэрэ Мамыекъо Казбек.

Мы уахътэм ехъулIэу следственнэ-оперативнэ купым зэхэфын IофшIэнхэр зэрехьэх, материалхэр еугъоих. Джащ фэдэу Теуцожь районым иполицие иIофышIэхэм мы хъугъэ-шIэгъэ гухэкIым лъапсэ фэхъугъэр зэрагъашIэ.


УкIыгъэ бзэджэшIагъэ зезыхьа­гъэхэр къаубытыгъэх

Бэдзэогъум и 22-м пчыхьэм сыхьатыр 5-м адэжь Урысыем и МВД иотделэу Мыекъуапэ щыIэм идежурнэ часть макъэ къыра­гъэIугъ къалэм Iудзыгъэу гъэфэбапIэ зыдэт хъызмэтшIапIэм нэбгыритIумэ яхьадэхэр къыща­гъотыгъэу.

ЗыфаIогъэ чIыпIэм псынкIэу полицием икъулыкъу­шIэхэр ыкIи следственнэ къулыкъум иIофышIэхэр нэсыгъэх. ЗэрагъэунэфыгъэмкIэ, зидунай зыхъожьыгъэхэр илъэс 56-рэ зыныбжь хъулъфыгъэмрэ илъэс 57-рэ зыныбжь бзылъфыгъэмрэ. Мыхэр IэкIыб къэралым щыщыгъэх, кощын IофхэмкIэ хэбзэгъэуцугъэм ишапхъэхэр амыукъоу Урысыем щыпсэущтыгъэх.

УФ-м и Следственнэ комитет иследственнэ ГъэIорышIапIэу АР-м щыIэм мыщкIэ уголовнэ Iоф къызэIуи­хыгъ.

БзэджэшIэгъэ хьылъэм икъычIэгъэщынкIэ АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ уголовнэ лъыхъунымкIэ и ГъэIорышIапIэ, Урысыем и МВД иотделэу Мыекъуапэ щыIэм икъулыкъушIэ анахь дэгъухэр зыхэхьэгъэ хэушъхьафыкIыгъэ куп зэхащагъ. Джащ фэдэу ащ хэхьагъэх Урысыем и МВД уголовнэ лъыхъунымкIэ гъэIорышIэпIэ ШъхьаIэм илъыхъуакIохэр.

Следственнэ ыкIи оперативнэ-лъыхъун Iофтхьабзэу зэрахьагъэхэм яшIуагъэкIэ агъэунэфыгъ мы хъугъэ- шIагъэм IэкIыб благъэм къикIыгъэхэ, охътэ гъэнэфагъэкIэ Урысыем Iоф щызышIэрэ нэбгыриплI хэщэ­гъэн зэрилъэкIыщтыр.

Оперативникхэм пэшIорыгъэшъэу зэрагъэунэфы­гъэмкIэ, бзэджашIэхэм илъэс 21-м къыщегъэжьагъэу 28-м нэс аныбжь. БзэджашIэхэм якъэубытынкIэ полицием икъулыкъушIэхэм ыкIи следовательхэм хэушъхьа­фыкIыгъэ операцие зэхащагъ. Ащ ишIуагъэкIэ зэгуцэфэхэрэ нэбгырищыр Ростов хэкум, адрэ зы нэбгырэр Краснодар краим къыщаубытыгъэх.

Следствием зэригъэунэфыгъэмкIэ, бэдзэогъум и 21-м чэщыр хэкIотагъэу бзэджашIэхэр гъэфэбапIэр зыдэт хъызмэтшIапIэм къекIугъэх ащ ипащэ етыгъонхэ мурад яIэу. ХъызмэтшIапIэр зые бысымхэр заукIыхэ нэуж сомэ миллиони 4 фэдиз атыгъугъ ыкIи УФ-р къабгынэн гухэлъ яIагъ.

БзэджэшIэ нэбгыриплIыри къаубытыгъ, охътэ гъэнэ­фагъэкIэ зыщаIыгъырэ хьапсым чIэсых.

Адыгеим иполицие икъулыкъушIэхэм сомэ миллиони 3,5-м ехъу бзэджашIэхэм къаIахыжьыгъ. НэмыкI бзэджэшIагъэ зэрахьагъэмэ мы уахътэм агъэунэфы.


Къэралыгъо тынхэр атыгъугъэх

Краснодар краим щыпсэурэ илъэс 40 зыныбжь хъулъфыгъэу ыпэкIэ хьапс зыте­лъыгъэм ылъэныкъокIэ уголовнэ Iофэу къызэIуахыгъэм АР-м и Джэджэ район хьыкум хэплъагъ ыкIи бзэджашIэр ыгъэмысагъ.

Тыгъон бзэджэшIагъэ зэрихьэзэ цIыфым зэрар зэрэрихыгъэм, псэупIэм ихьи хъункIэн бзэджэшIагъэ зэрэзэрихьагъэм, РСФСР-м, СССР-м икъэралыгъо тынхэр хэбзэнчъэу къызэрэзIэкIигъэхьагъэхэм афэшI хъулъфыгъэр агъэмысэ.

Уголовнэ Iофыр зэхифыгъ Урысыем и МВД иследственнэ отделэу Джэджэ районым щыIэм.

Общественнэ мэхьанэшхо зиIэ хъугъэ бзэджэшIагъэр зыхъугъэр 2020-рэ илъэсыр, гъэмафэр ары. Шъугу къэдгъэкIыжьын, полицием идежурнэ часть илъэс 91-рэ зыныбжь ныор къафытеуи къариIуагъ ымышIэрэ горэ чэщым иунэ къихьи ахъщэ зэрэшIуитыгъугъэр.

Оперативникхэм зэрагъэунэфыгъэмкIэ, шъхьаныгъупчъэр хигъэпкIи тыгъуакIор унэм ихьагъ. Ныбжь зиIэ бысымыр зелъэгъум ахъщэ къыритынэу пхъашэу фигъэпытагъ, ау ныор къыфызэкIэкIуагъэп. Нэужым бзэджашIэм сомэ мини 2, бгъэхалъхьэхэр ыкIи орденхэр ыштагъэх, ныом утын рихи зигъэбылъыжьыгъ. Ытыгъугъэхэм ахэлъыгъ къэралыгъо тын лъапIэхэу Щытхъум иорденэу я 3-рэ шъуашэ зиIэр, Хэгъэгу зэошхом иорденэу я 2-рэ шъуашэ зиIэр ыкIи медалэу «За отвагу» зыфиIорэр.

Полицием иIофышIэхэм бзэджашIэр агъэунэфыгъ, ар Краснодар краим щыпсэурэ илъэс 40 зыныбжь хъулъфыгъэу ыпэкIэ хьапс зытелъыгъэр ары. Тыгъон бзэджэшIагъэр зызэрехьэм ыуж ащ чэщ-зымафэм Джэджэ районым имэз зыщигъэбылъыгъ.

Къэралыгъом итын лъапIэу ытыгъугъэхэм ащыщхэр къыIахыжьхи ныом ратыжьыгъэх.

Мы бзэджашIэм икъыхэгъэщын чанэу хэлэжьагъэх Урысыем и МВД иотделэу Джэджэ районым щыIэм ипащэу Гъыщ Хъызыр, Джэджэ районым ипрокурорэу Алексей Зобниныр, районым иследственнэ отдел ипащэу Шъынэхъо Рустам, нэмыкIхэри.

Хьыкумым иунашъокIэ бзэджашIэм илъэси 8-рэ мэзи 6-рэ хьапс тыралъхьагъ.

Уголовнэ Iоф къызэIуахыгъ

Адыгеим иполицие наркотик зыхэлъ килограммныкъо хъурэ веществор хэбзэнчъэу зэраIыгъыгъэм епхыгъэу уголовнэ Iоф къызэIуихыгъ.

Наркотик зыхэлъ веществохэу япчъагъэкIэ бэ хъу­рэр илъэс 50 зыныбжь хъулъфыгъэм къызэрэкъуахыгъэм къыхэкIэу Тэхъутэмыкъое районым иполицие следствиехэмкIэ иотдел уголовнэ Iоф къызэIуихыгъ.

Хъулъфыгъэм иунэ наркокъулыкъум иIофышIэхэм къызалъыхъум, тхьэпи 4-мэ марихуанэр акIоцIыщыхьагъэу къагъотыгъ. Джащ фэдэу кIэпыр зэрылъ къэмлэнэ цIыкIуитIу, зэкIэмкIи грамм 600-м ехъу, псэупIэм къырагъотагъ.

АР-м и МВД иэксперт-криминалистхэм уплъэкIунхэр ашIыгъэх. Хэбзэгъэуцугъэм къызэригъэнафэрэмкIэ, хъулъфыгъэм къыIахыгъэ наркотикхэм япчъагъэкIэ ыкIи къащэчырэмкIэ бэ хъухэрэм ахалъытэ.

Хъулъфыгъэм уголовнэ Iоф къыфызэIуахыгъ. Санкцием къызэригъэнафэрэмкIэ, ащ илъэси 10-м нэс тыралъхьан алъэкIыщт.

Шъуалъэныкъо­кIэ бзэджэшIагъэ зэрахьагъэмэ…

Дежурнэ частым лъэIу тхылъыр ешъу­хьылIэным пае регистрационнэ номерыр зэрытхэгъэ талон-мэкъэгъэIур къышъуатын фае.

Фитыныгъэу шъуиIэхэр аукъуагъэхэу гу лъышъутагъэмэ, псынкIэу полицием макъэ ежъугъэIу.

БзэджэшIагъэ е административнэ хэбзэукъоныгъэхэр зэрахьагъэу шъущыгъуазэмэ, лъэIу тхылъыр узщыфэе уахътэм полицием епхьылIэн плъэкIыщт:
— АР-м и МВД ыкIи Урысыем и МВД ичIыпIэ отделхэм;

— АР-м и МВД иофициальнэ сайтхэм ыкIи район мэхьанэ зиIэ Урысыем и МВД ичIыпIэ отделхэм;

— телефон номерэу 02-м (мобильно номерэу 102-м);

ЛъэIур птхын ыкIи жэрыIокIэ япIон плъэкIыщт.

Чэщ-зымафэм къыкIоцI лъэIу тхылъыр аIахыным, бзэджэшIагъэ ыкIи административнэ хэбзэукъоныгъэ зэрэзэрахьагъэм епхыгъэ мэкъэгъэIум АР-м и МВД идежурнэ часть,

Урысыем и МВД ичIыпIэ отделхэм Iоф адашIэ.

Хэгъэгу кIоцI къулыкъум иуполномоченнэ къулыкъу­шIэхэм сыд фэдэрэ бзэджэшIагъэ ыкIи административнэ хэбзэукъоныгъэхэм алъэныкъокIи лъэIу тхы­лъыр аIахыныр япшъэрылъ. Ахэм язэхэфын, якъычIэгъэщын зыпшъэ дэкIырэр полицием икъулыкъушIэхэр ары.

Къэбар шъыпкъэр игъэкIотыгъэу лъэIу тхылъым къыщишъуIотыкIмэ, бзэджэшIагъэм икъычIэгъэщын нахь псынкIэ хъущт.

Полицием занкIэу зыфэжъугъэзэным пае шъузщыщыр къэзыушыхьатырэ тхылъыр шъуIыгъын фае. ТелефонымкIэ къулыкъушIэхэм зафэбгъэзэным пае плъэкъуацIэ, пцIэ, уятэ ыцIэ, узыщыпсэурэр ыкIи уителефон номер япIон фае. ПцIы афэуусыгъэмэ, ащ уголовнэ Iоф зэрэпылъыр къыуаIонэу щыт.

НэкIубгъор зыгъэхьазырыгъэр КIАРЭ Фатим.