Апэрэ медицинэ IэпыIэгъур

УФ-м псауныгъэм икъэухъумэнкIэ и Министерствэ те­рапиемкIэ ыкIи пэшIорыгъэшъ IэпыIэгъумкIэ и Лъэпкъ ушэтыпIэ Гупчэ иIофышIэхэр шэкIогъум и 22 — 24-м Адыгеим щыIагъэх. Терапие медицинэ IэпыIэгъур рес­публикэм зэрэщызэхэщагъэм ахэм зыщагъэгъозагъ, уасэ фашIыгъ.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, УФ-м и Президентэу Владимир Путиным Федеральнэ ЗэIукIэм фигъэхьыгъэ Джэпсалъэм медицинэ фэIо-фашIэхэр цIыфхэм нахь къызIэкIэгъэхьэгъошIу афэшIыгъэным фытегъэпсыхьэгъэ унашъохэр къышIыгъагъэх.

Рабочэ купэу къэкIуагъэр псауныгъэмкIэ ыкIи медицинэ профилакти­кэмкIэ Адыгэ республикэ Гупчэм, Мыекъопэ къэлэ клиническэ сымэджэщым ыкIи Мыекъопэ район сымэджэщым ащыIагъ. ТерапиемкIэ специалист шъхьаIэу Анжелика Альпинар ягъусэу диспан­серизациер зэрэзэхащэ­рэр, зыныбжь икъугъэхэм япсауныгъэ изытет зэрэлъыплъэхэрэр зэра­гъэлъэ­гъугъ.

Ащ имызакъоу, ФАП-хэм ачIэс специалистхэм яIофшIэн зэрагъэцакIэрэр, ясэнэхьат хэшIыкI икъу фыряIэмэ, «COVID-19-м» зызщиушъомбгъурэ лъэ­хъаным пэшIорыгъэшъ IофшIэныр зэрэзэхащэрэр зэрагъэшIагъ.

Пстэумэ ауж хьакIэхэм АР-м псауныгъэм икъэу­хъумэнкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем зэIукIэгъу дыряIагъ. Ащ алъэ­гъу­гъэр щызэфахьысы­жьыгъ, апэрэ медицинэ IэпыIэ­гъум изэхэщэн, псауны­гъэм икъэухъумэн­кIэ рес­публикэм исис­темэ амалэу иIэхэр гъэ­федагъэ зэрэ­хъущтхэм, федеральнэ проектхэу «Апэрэ ме­ди­кэ-санитарнэ IэпыIэгъум исистемэ хэхъоныгъэ егъэ­шIыгъэ­ныр», «Общест­вен­нэ псау­ныгъэр гъэпы­тэгъэ­ныр» зыфиIохэрэм япхырыщын атегущыIагъэх.