ЯтIонэрэ къекIокIыгъор рагъажьэ

Урысыем футболымкIэ иапшъэрэ куп хэт командэхэм я 15-рэ ешIэгъухэр шэкIогъум и 19 – 21-м яIагъэх.

КIэуххэр

«Зенит» — «Нижний Новгород» — 5:1, «Крылья Советов» — «Урал» — 1:1, «Локомотив» — «Ахмат» — 1:2, «Краснодар» — «Спартак» — 2:1, ЦСКА – «Химки» — 0:0, «Ростов» — «Уфа» — 2:2, «Динамо» — «Арсенал» — 5:1, «Шъачэ» — «Рубин» — 1:2.

«Зенит» иешIакIоу Артем Дзюбэ гъогогъуи 3 «Нижний Новгород» икъэлапчъэ Iэгуаор дидзагъ. Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ А. Дзюбэ щемышIэрэми, хэгъэгум изэнэкъокъу щысэшIу къыщегъэлъагъо.

Игорь Акинфеев — 800

ЦСКА-м икъэлэпчъэIут цIэрыIоу Игорь Акинфеевыр футбол командэхэм гъогогъу 800 ащешIагъ, Урысыем изэнэкъокъу зэIукIэгъу 500 щыриIагъ. Футболышхом щызэлъашIэрэ Игорь Акинфеевым зэхахьэм щыфэгушIуагъэх, «800» тетхагъэу нэпэеплъ шIухьаф­тын дахэ фашIыгъ.

ЦСКА-р «Химки» зыдешIэм, И. Акинфеевым IэпэIэсэныгъэ ин къыгъэлъэгъуагъ. Аужырэ такъи­къым гъогогъуи 2 Iэгуаор къызэкIидзэжьыгъ, пчъагъэр 0:0-у къыгъэнэн ылъэкIыгъ.

Мырзэ Резыуан къыхагъэщыгъ

ЗэIукIэгъум ешIэкIо анахь дэгъоу Мырзэ Резыуан къыщыха­хыгъ. «Химки» ар хэт, гупчэм ыкIи ыпэкIэ ащешIэ. Къэбэртэе- Бэлъкъарым къыщыхъугъэ Р. Мыр­зэм зэхэщэн Iофхэр дэгъоу ыгъэ­цэкIагъэх, ешIакIохэр зылъищэхэзэ щысэшIу афэхъугъ.

«Краснодар» 2:1-у «Спартак» текIуагъ, Кордобэ ыкIи Крыховяк зэрызэ «Спартак» икъэлапчъэ Iэгуаор дадзагъ. «Спартак» иешIакIоу Соболевым пенальтикIэ пчъагъэр 1:1 ышIыгъагъ.

«Шъачэ» 1:0-у ешIэгъур къы­хьызэ, 1:2-у «Рубин» къытекIуагъ. «Шъачэ» я 2-рэ чIыпIэм щыIагъ, джы я 3-рэ хъугъэ.

Ауж къинэрэ командэхэр «ма­шIом хэтых». Апшъэрэ купым хагъэкIынхэу фаехэп. Джырэ уахътэ къэшIэгъуае ауж къинэщт командитIур.

«Зенит» дышъэм нахь пэблагъэми, медальхэм афэбанэхэрэм япчъагъэ хэхъо. Ижъы­рэ адыгэ къалэу Шъачэ тигъэгушIощтэу тэгугъэ.

ЧIыпIэу зыдэщытхэр

1. «Зенит» — 33
2. «Динамо» — 29
3. «Шъачэ» — 27
4. «Локомотив» — 25
5. «Краснодар» — 24
6. ЦСКА – 24
7. «Крылья Советов» — 23
8. «Рубин» — 22
9. «Ахмат» — 21
10. «Спартак» — 19
11. «Ростов» — 17
12. «Уфа» — 15
13. «Н. Новгород» — 14
14. «Арсенал» — 13
15. «Химки» — 13
16. «Урал» — 12.

Я 16-рэ зэIукIэгъухэр

27.11
«Урал» — «Шъачэ»
«Ахмат» — «Ростов»
«Химки» — «Краснодар»
28.11
«Н. Новгород» – «Кр. Советов»
«Рубин» — «Динамо»
ЦСКА – «Зенит»
29.11
«Уфа» — «Спартак»
«Арсенал» — «Локомотив».

2021 – 2022-рэ илъэс ешIэгъум хэхьэрэ апэрэ къекIокIыгъор командэхэм аухыгъ. ЯтIонэрэ къе­=кIокIыгъор шэкIогъум и 28-м рагъэжьэщт. Командэхэм ятренер шъхьаIэхэм ащыщхэр яIэнатIэхэм шIэхэу аIуагъэкIыщтых. Сыдэу хъугъэми, хэгъэгум изэнэкъокъу нахь гъэшIэгъон хъущтэу тэгугъэ.