ШIулъэгъум изэгъэпшэнхэр

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адам ыцIэ зыхьырэм шIулъэгъум фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъон щыкIуагъ.

Еленэ дахэм, нэмыкIхэм афэгъэхьыгъэхэу Жан Оффенбах иопереттэхэр гъэшIэгъоных. «Ключ на мостовой» зыфиIорэр режиссерэу Виктор Серебрянскэм ыгъэуцугъ.

Камернэ музыкальнэ театрэм ихудожественнэ пащэу Сулейманов Юныс къызэрэтиIуагъэу, Жак Оффенбах опереттэр зитхыгъэм ыуж илъэси 150-рэ тешIагъэми, жъы хъурэп. Искусствэр зыгу рихьыхэрэр ягуа­пэу еплъых.

ШIулъэгъу мыгощым ехьылIэгъэ къэгъэлъэгъоным Адыгэ Республикэм инароднэ артисткэу Ирина Кириченкэр, Адыгеим изаслуженнэ артистхэу Елена Лепиховар, Давид Манакьян, Владислав Верещако, театрэм иартистэу Сергей Русалимовыр хэлажьэх.

ТхьагъэпцIыгъэхэр зезыхьэрэ бзылъфыгъэмрэ щэIагъэ зыхэлъ хъулъфыгъэм изекIуакIэхэм гъунапкъэу яIэмрэ къэгъэлъэгъоным еплъыгъэхэм зэрагъапшэх, зэфэхьысыжьхэр ашIых. Къэгъэ­лъэгъоныр орэдхэм къагъэдахэ.

Сахьидэкъо Нурбый.