ТхылъеджапIэр къызэIуахыжьыщт

Пэнэхэс икъоджэ тхылъеджапIэ гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр шIэхэу щау­хыщтых.

Лъэпкъ проектэу «Культурэр» щыIэныгъэм зэрэщыпхыращырэм амалышIухэр къетых. Шъо­лъыр проектэу «Культурнэ щы­IакIэм» къыхиубытэу Адыгэ Республикэм итхылъеджапIэхэу уахътэм диштэу зэтырагъэ­псыхьагъэхэм ащыщ Пэнэхэс дэт тхылъеджапIэр.

— Модельнэ тхылъеджапIэр гъэсэныгъэмрэ культурэмрэ ягупчэ хъугъэ. КIэу чIагъэуцогъэ техникэм лIэуж зэфэшъхьафхэр зэфищэщтых, — къыIуагъ Тэхъу­тэмыкъое районым культурэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Ацумыжъ Рустам. — Пчъэ­хэм, шъхьаныгъупчъэхэм ятеп­лъэ зихъожьыгъ, фэIо-фашIэхэм ядэгъугъэ хэхъуагъ.

ТхылъеджапIэм ифонд кIэу къыдагъэкIыгъэ тхылъ мини 2,4-кIэ нахьыбэ хъугъэ. Къуа­джэм дэсхэм яшIэныгъэхэм ахагъэхъоным фэшI тхылъеджапIэм амалышIухэр щагъотыщтых.

Пэнэхэс республикэм икъо­джэ зэтегъэпсыхьагъэхэм ащыщ. IэкIыб къэралхэм къарыкIы­жьы­гъэ тилъэпкъэгъу унэгъуабэ щэ­­псэу. Зэо-банэхэм къахэ­кIыжь­хи, ятарихъ чIыгу рэхьатныгъэ щагъотыгъ, гупсэфыпIэ афэ­хъугъ.

ТхылъеджапIэм итеплъи нахь кIэракIэ хъугъэ. Апчым Пэнэ­хэс итамыгъэ сурэтэу тешIыхьагъ. 2021-рэ илъэсым, тыгъэгъазэм и 10-м тхылъеджапIэр Пэнэхэс къыщызэIуахыжьыщт. ШIэны­гъэм, культурэм апыщагъэхэр Iофтхьабзэм хэлэжьэнхэу, къуа­джэм игушIуагъо дагощынэу зэ­хэщакIохэм рагъэблагъэх.

Сахьидэкъо Нурбый.