Проектым игъэцэкIэн рагъэжьагъ

Бзылъфыгъэ предпринимательствэм хэхъоныгъэ ышIыным фы­тегъэпсыхьэгъэ федеральнэ гъэсэныгъэ проектэу «Мама — предприниматель» зыфиIорэм иIофшIэн шэкIогъум и 22-м Адыгеим щырагъэжьагъ.

Ащ икIэщакIох Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи са­тыумкIэ и Министерствэрэ гупчэу «Мой бизнес» зыфиIорэмрэ.

Проектым хэлажьэхэрэм ыпкIэ зыхэмылъ тренинг акIун ыкIи менеджментым, финансхэм, маркетингым алъэныкъокIэ шIэныгъэхэр зэрагъэгъотынхэ алъэкIыщт. Джащ фэдэу уиIоф къызэIупхыным пэIубгъэхьанэу сомэ мини 100 хъурэ грантым уфэбэнэн амал щыI.

Адыгеим и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатэу, социальнэ политикэмкIэ, унагъом иIофыгъохэмкIэ, псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ ыкIи культурэмкIэ парламентскэ комитетым итхьаматэу Наталья Широковам Iофтхьабзэр къызэ­Iуихызэ, проектым хэлэ­жьэрэ бзылъфыгъэхэм шIу­­фэс гущыIэхэмкIэ за­къы­фигъэзагъ, гъэхъэгъэшIухэр ашIынхэу, шIэныгъэхэр зэ­рагъэгъотынхэу, ябизнес къызэIуахынымкIэ ыкIи хэ­хъоныгъэ ашIынымкIэ мы пстэури IэпыIэгъу къафэ­хъунхэу къафэлъэIуагъ.

ЫпкIэ зыхэмылъ бизнес­егъэджэныр шэкIогъум и 26-м нэс кIощт. Мэфи­тфым къыкIоцI бзылъфыгъэ­хэм предпринимательствэм илъэ­ныкъо шъхьаIэхэм нэ­Iуа­сэ зафашIыщт, джащ фэ­дэу ежьхэм ябизнес-проектхэр зэхагъэуцонхэм ыкIи къагъэлъэгъонхэм феджэщтых.

Проект анахь дэгъум ихэгъэунэфыкIын пэIухьащт мылъкур къэзытIупщырэр фондэу «Amway» зыфиIорэр ары. ЫпэкIэ къызэрэхэдгъэ­щыгъэу, текIоныгъэр къыдэ­зыхыгъэ бзылъфыгъэм гран­тэу сомэ мини 100 ратыщт.

(Тикорр.).