КъумпIыл Мурат футболист ныбжьыкIэхэм аIукIагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат фут­болымкIэ Олимпиадэхэм ахэлэжьэщтхэр зы­щагъэхьазырырэ республикэ спорт еджапIэм екIуалIэхэрэм ятренировкэ шъхьэихыгъэ зэрэ­кIорэм зыщигъэгъозагъ.

ЫпэкIэ цIыфхэм зэдэгущы­Iэгъу занкIэ задешIым, футболист ныбжьыкIэхэм республикэм ипащэ ядэжь къырагъэ­блэгъэгъагъ.

КъумпIыл Мурат спортсмен ныбжьыкIэхэм ятренировкэу стадионэу «Юностым» щыкIуагъэм еплъыгъ, спортсменхэм адэгущыIагъ. Адыгеим и ЛIы­шъхьэ футболымкIэ Олимпиа­дэхэм ахэлэжьэщтхэр зыща­гъэхьазырырэ республикэ спорт еджапIэм ипащэхэмрэ итренер­хэмрэ зэIукIэгъу мыщ щадыриIагъ. Футболым республикэм зызэрэщырагъэушъомбгъущт шIыкIэм ахэр тегущыIагъэх.

ЗэIукIэгъум хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм физическэ культурэмрэ спортымрэкIэ и Комитет итхьаматэу Дэгужъые Мурат, футбол клубэу «Зэ­къошныгъэм» ипащэу ХъокIо Къэплъан, футболымкIэ Олимпиадэхэм ахэлэжьэщтхэр зыщагъэхьазырырэ республикэ спорт еджапIэм ипащэу Хьабэхъу Рустем.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэIукIэгъум зэрэщыхигъэунэфыкIы­гъэмкIэ, футболыр спорт ­лъэпкъ анахь шъхьаIэхэм республикэм щыхалъытэ ыкIи ащ лъэшэу ынаIэ щытырагъэты.

«Мы аужырэ илъэсхэм спорт инфраструктурэ дэгъу респуб­ликэм щызэхэтщэн тлъэкIыгъ. НепэкIэ мэхьанэшхо иI кIэлэцIыкIухэмрэ ныбжьыкIэхэмрэ нахьыбэу физическэ культурэм, спортым апыщэгъэнхэм, тренировкэхэмрэ зэнэкъокъухэмрэ язэхэщэнкIэ джэгупIэу щыIэхэр нахь шIуагъэ къытэу гъэфедэгъэнхэм», — хигъэунэфыкIыгъ республикэм и ЛIышъхьэ.

ФутболымкIэ Олимпиадэхэм ахэлэжьэщтхэр зыщагъэхьазырырэ республикэ спорт еджапIэм ипащэу Хьабэхъу Рустем зэIукIэгъум къызэрэщиIуагъэмкIэ, Урысые футбол союзым мыгъэ яспорт еджапIэ кIэлэ­цIыкIу футбол гупчэм истатус къыфигъэшъошагъ. Футболист ныбжьыкIэхэм ягъэсэнкIэ ащ амалыкIэхэр къаритыщтых. Уры­сые футбол союзым зэпхыныгъэу дыряIэм ишIуагъэкIэ яспорт еджапIэ иинфраструктурэ нахь зырагъэушъомбгъун, кадрэхэмкIи, методикэмкIи IэпыIэгъу къаратын алъэкIыщт.

Республикэм и ЛIышъхьэ спорт еджапIэм зэрэщыIагъэм икIэуххэм атетэу цIыфхэр жъу­гъэу зыхэлэжьэрэ спортым зе­гъэушъомбгъугъэнымкIэ, спорт­смен сэнаущхэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэнымкIэ пшъэрылъ заулэ афишIыгъ.

ЗэIукIэгъум икIэух респуб­ли­кэм ипащэ футбол зэрешIэрэ Iэгуаохэр клубым ритыгъэх. ЕджапIэм испортсменхэмрэ итренерхэмрэ яспортивнэ еджа­пIэ итамыгъэ зытет футболкэр шIухьафтынэу КъумпIыл Мурат къыратыгъ.

Футболист ныбжьыкIэ 600-м ехъумэ футболымкIэ Олимпиа­дэхэм ахэлэжьэщтхэр зыщагъэ­хьазырырэ республикэ спорт еджапIэмрэ ащ икъутамэхэу районхэм ащыIэхэмрэ непэ Iоф ащадашIэ, тренер 20-мэ ахэр агъасэх. Спорт еджапIэр къэзыухыхэрэр республикэ футбол клубэу «Зэкъошныгъэм» хэхьэх. Илъэс зэфэшъхьафхэм мы спорт еджапIэм урысые премьер-лигэм икомандэхэм ащешIэгъэ спортсмен заулэ къыщагъэхьазырыгъ.

АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу