Депутатхэм дырагъэштагъ

УФ-м и Президентэу Владимир Путиным зигъот макIэу къэралыгъом исыр нахь макIэ шIыгъэныр пшъэрылъ шъхьаIэу къыхигъэщыхэрэм ащыщ. Мы илъэсым имэлылъфэгъу мазэ УФ-м ФедерациемкIэ и Со­вет фигъэхьыгъэ Джэпсалъэми ащ игугъу къыщишIыгъ. ТхьамыкIэу щыIэ унагъохэм IэпыIэгъу афэхъугъэным фытегъэпсыхьэгъэ Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафыбэхэм къэралыгъом ипащэ кIэщакIо афэхъугъ. Ахэм зэу ащыщ узэрыпсэун плъэ­кIыщт ахъщэ анахь макIэмрэ лэ­жьэ­пкIэ анахь макIэмрэ ахэгъэ­хъо­гъэным фэгъэхьыгъэ гъэтэрэ­зыжьынхэр къихьащт 2022-рэ илъэс бюджетым фэшIыгъэнхэр.

Ар къызиIуагъэм ыужырэ мафэм, блэкIыгъэ бэрэскэшхом, УФ-м и Къэралыгъо Думэ къы­хилъхьагъ. БюджетымкIэ ыкIи хэбзэIахьхэмкIэ Комитетыр аха­­плъи, адыригъэштагъ. Ты­гъуасэ, шэкIогъум и 23-м, Къэ­ралыгъо Думэм зэхэсыгъоу иIагъэм гъэтэрэзыжьынэу Владимир Путиныр кIэщакIо зы­фэхъугъэхэр къыдыхэлъытагъэ­хэу бюджетым ипроект ятIо­нэрэ еджэгъумкIэ щыхэплъа­гъэх.

БюджетымкIэ ыкIи хэбзэIахьхэмкIэ Комитетым ипащэу Андрей Макаровым зэхъокIыныгъэу бюджетым фэхъущтхэм яшIуагъэкIэ социальнэ ахъщэ тынхэм ащыщхэми къызэрахэ­хъощтым къыкIигъэтхъыгъ.

— Нэбгырэ миллион пчъа­гъэмэ мы гъэтэрэзыжьынхэм яшIуагъэ якIыщт. Арышъ, ахэм зэрадедгъэштагъэм имызакъоу, зэрэпхыращыхэрэми тынаIэ тетыныр тэ, парламентариехэм, типшъэрылъ шъхьаIэхэм ащыщ, — къыIуагъ депутатым.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, УФ-м и Президентэу Владимир Пу­тиныр узэрыпсэун плъэкIыщт ахъщэ анахь макIэу ыкIи лэ­жьэпкIэ анахь макIэу къэралыгъом щыгъэнэфагъэхэр проценти 8,6-кIэ къэIэтыгъэнхэм кIэщакIо фэхъугъ. Ащ ишIуагъэкIэ IофшIапIэ Iутхэм апае узэры­псэун плъэкIыщт ахъщэ анахь макIэу агъэнэфагъэр сомэ 13793-рэ хъущт, пенсионерхэр зэрыпсэун алъэкIыщт ахъщэ анахь макIэр сомэ 10882-м, кIэлэцIыкIухэм афагъэнэфагъэр сомэ 12274-м нэсыщтых. Лэ­жьэпкIэ анахь макIэу Урысыем щагъэнэфагъэр проценти 8,6-кIэ къызаIэтыкIэ сомэ 13890-рэ зэрэхъущтыр.