Якъулыкъу фагъэнэIосагъэх

ЕджапIэхэм яапшъэрэ классхэм арыс кIэлэеджакIохэм хабзэм ылъэныкъокIэ яшIэныгъэхэм ахэгъэхъогъэным, хьыкум приставхэм яIофшIэн фэгъэнэIосэгъэнхэм апае зэIукIэгъу мы къулыкъум иIофышIэхэм афызэхащэгъагъ.

ГъэIорышIапIэм хабзэ щы­хъугъ мыщ фэдэ зэIукIэгъухэр зэхищэнхэу ыкIи ахэм пшъэры­лъэу яIэр «хьыкум пристав» зыфиIорэ сэнэхьатым кIэлэ­еджакIохэм хэшIыкI фыряIэ шIыгъэныр ары.

ГъэIорышIапIэм иаппарат иотделхэм яIофышIэхэм, хьыкум пристав шъхьаIэхэм, Мыекъуапэ ыкIи районхэм зэкIэми ащыIэ къутамэхэм яхьыкум пристав-гъэ­цэкIакIохэм еджапIэхэм егъэджэнхэр ащызэхащагъэх. Къулыкъум пшъэрылъэу иIэхэр, хьыкум приставымрэ хьыкумхэм яIофшIэнкIэ хабзэу щыIэхэр гъэцэкIэгъэнхэр зэшIозыхырэ приставхэмрэ Iофэу зыпылъхэр къафаIотагъ.

КIэухым кIэлэцIыкIухэм амал яIагъ зыгъэгумэкIыхэрэ упчIэхэр къатынхэу, ахэмкIэ игъэкIотыгъэ джэуапхэр агъотынхэу.

Урысыем ихьыкум пристав­хэм яфедеральнэ къулыкъу и ГъэIорышIапIэ
ипресс-къулыкъу