ШIэныгъэлэжьхэм агъэунэфыгъ

ЦIыфхэу коронавирусыр зыпэкIэкIыгъэхэм, нэужым илъэсныкъо те­шIагъэу зы Iахь хъурэ вакцинэр зыхязыгъэлъхьагъэхэм антителабэ хъурэ зэхэубытэгъэ иммунитет пытэ яIэ мэхъу.

Ащ фэдэ зэфэхьысыжь шIэныгъэлэжьхэм ашIыгъэу къыщаIо журналэу «The Lancet» ыкIи медицинэ порталэу «medRxiv» зыфиIохэрэм къахаутыгъэхэм.

УплъэкIун зэфэхьысыжьхэм къызэрагъэлъагъорэмкIэ, ковидыр къызэмыузыгъэхэу IахьитIу хъурэ вакцинэр зыхязыгъэлъхьагъэхэми антителахэр яIэх, ау ыпэкIэ сымэджагъэхэм ахэр нахьыбэу къахагъэщы. Ащ фэдэ цIыфхэм коронавирусым пэ­шIуекIорэ иммунитет ин дэдэ яIэу плъытэ хъущт.

ЦIыфыр зысымаджэрэм ыкIи вакцинациер зикIурэм ыуж иммунитет лъэш иIэ мэхъу, ащ ишIуагъэкIэ ковидым иштамм зэфэшъхьафхэм апэшIуекIон елъэкIы. Ау пкъынэ-лынэр уухъу­мэным ыкIи антителахэр макIэ мыхъунхэм апае пIалъэр къызысыкIэ прививкэ зябгъэшIын фае. «Вакцинацием иммунитетыр нахь ыгъэлъэшыщт нахь, иягъэ къэкIощтэп» — къе­тхы РИА Новости журналэу «Nature» зыфиIорэм къыхиутыгъэр иIэубытыпIэу.

Коронавирусыр зыпэкIэкIыгъэхэм антителахэр яIэнхэм пае вакцинэм изы Iахь зыхарагъалъ­хьэмэ икъущт, адрэхэм вакцинэм иIахьитIу ящыкIагъ.

УФ-м псауныгъэр къэухъу­мэгъэнымкIэ и Министерствэ зэрилъытэрэмкIэ, ковидыр зыпэкIэкIыгъэ цIыфхэм «Спутник Лайтыр», ыпэкIэ мысымэджагъэхэм «Спутник V» зыфиIорэр зыхарагъалъхьэмэ нахьышIу. ПIалъэу прививкэм пылъыр илъэсныкъу, ащ ыуж ревакцинациер пкIун фае.