Процент 44-мэ ашIыгъ

АР-м псауныгъэм икъэухъумэнкIэ и Министерствэ Адыгеим щыпсэухэрэм ревакцинациер зыщакIун алъэкIы­щтыр джыри зэ агу къегъэкIыжьы.

Ащ фэдэ шIоигъоныгъэ зиIэхэр прививкэхэм апае агъэпсыгъэ пунктхэм ащыщ екIуалIэхэмэ, ревакцинациер акIун алъэ­кIыщт. КоронавирусыкIэм пэшIуекIорэ апэрэ прививкэр зыпшIыгъэм ыуж мэзих зытешIэкIэ ары ар зыпшIын фаер.

— Республикэм исхэм нахь чанэу коронавирусым пэшIуекIорэ вакцинэр зыхарагъалъхьэ хъугъэ. Нэбгырэ пчъагъэу пэшIорыгъэшъэу дгъэнэфэгъагъэм ипроцент 55-мэ, ар зыныбжь илъэс 18-м шIокIыгъэу Адыгеим исым ипроцент 44-рэ, прививкэр ашIыгъ. Зэпахырэ узыр къызэуалIэхэрэм зыщяIэзэщтхэ чIыпIэхэри икъоу госпитальхэм ащыдгъэпсыгъэх, — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Специалистхэм къызэрэхагъэщырэмкIэ, «CO­VID-19-м» зызщиушъомбгъурэ лъэхъанэу, ащ тхьабыл уз хэзыхыгъэу госпитальхэм ачIэлъхэм япчъа­гъэ зыщыхахъорэм, узым пэшIуекIорэ вакцинэр зы­хябгъэлъхьаныр анахь Iофыгъо шъхьаI. ГухэкIми, вирусым екIодылIэрэм ипчъагъи хэхъуагъ, узым инэшанэхэми зызэблахъу.