Нахь псынкIэу зэтеуцожьынхэу

Лъэпкъ проектэу «Псауныгъэм» ипхырыщын къыдыхэлъы­тагъэу Адыгеим щаштэгъэ шъолъыр проектэу «Гу-лъынт­фэ узхэм апэшIуекIогъэныр» зыфиIорэм цIыфэу зы­шъхьэкуцI лъызекIоныр щызэщыкъуагъэхэм е инфаркт миокарда зиIагъэхэм язэтегъэуцожьын фытегъэпсыхьэгъэ псэолъакIэхэр Адыгэкъалэ дэт сымэджэщэу К. М. Бат­мэным ыцIэ зыхьырэм къыфащэфыгъэх.

Ащ иврач шъхьаIэу ЛIыхэсэ Фатимэ къызэриIуагъэмкIэ, аппаратхэр пхэкI-шкужъ къупшъхьэ зэхэтым, лъэгонджэ къуп­шъхьэ зэрытыпIэм, лыпцэ цIыкIухэм Iоф зэрашIэщтыгъэр зэтегъэуцожьыгъэным фытегъэпсыхьа­гъэх. НэмыкI псэуалъэхэм ахэр къахэзыгъэщырэр сыма­джэм узыр зэхимы­шIэу тренировкэр ыкIу­нэу, лыпцэхэм зызэрагъэпсырэм унаIэ атетынэу, ахэм атегъэогъэщтыр гъэнэфэгъэнэу, нэмыкI аппаратэу къупшъхьэ зэрытыпIэхэм Iоф ягъэшIэгъэным ищыкIагъэри адэгъэфедэгъэнэу амал къызэратырэр ары.

РеабилитациемкIэ сы­мэ­джэщым иотделение чIыпIэ 13 иI. Ар къызызэIуахыгъэм къыщегъэ­жьагъэу нэбгырэ 200 фэ­дизмэ ащяIэзагъэх. Отделением ипащэу Къэдэ Джэнэт къызэриIуагъэмкIэ, цIыфым ыIэхэмрэ ылъакъохэмрэ Iоф зэра­шIэщтыгъэр охътабэ темышIэу зэтегъэуцожьы­гъэнымкIэ, къупшъхьэ зэ­рытыпIэхэм нахь дэгъоу Iоф ашIэнымкIэ аппаратыкIэу къащэфыгъэхэм яшIогъэшхо къэкIо.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, «Гу-лъынтфэ узхэм апэшIуекIогъэныр» зыфиIорэ проектым къыдыхэлъытагъэхэм япхырыщын пэIуа­гъэхьанэу мы илъэсым сомэ миллион 96-рэ агъэ­нэфэгъагъ.