КIэлэцIыкIухэм апае ашIы

Станицэу Джаджэм щашIырэ кIэлэцIыкIу поликлиникэм иуна­шъхьэ иIэтын епхыгъэ IофшIэнхэр аухыгъэх.

Псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ къулыкъум иапэрэ IэпыIэгъу исистемэ игъэ­кIэжьын фытегъэпсыхьэгъэ программэм къыдыхэлъытагъэу мы псэолъакIэр ашIы. IофшIэнхэр 2021-рэ илъэсым мэлылъфэгъум рагъэжьагъэх, проектым игъэцэкIэн зэ­кIэмкIи сомэ миллион 29-рэ тефэщт.

— Непэрэ мафэм ехъулIэу муниципалитетым щыпсэурэ нахьыжъхэми, кIэлэцIыкIухэми ямедицинэ фэIо-фашIэхэр зыщафагъэцакIэхэрэр район поликлиникэр ары. ЧIыпIэхэр зэрафимыкъухэрэм къыхэкIыкIэ приемнэр, прививкэ зыщашIырэр ыкIи процедурнэ кабинетхэр зэхэгъэхьагъэх. Ащ къыкIэлъэкIо чэзыухэр бэу зэрэщыIэм игумэкIыгъо, — еIо Джэджэ гупчэ район сымэджэщым иврач шъхьаIэу Наталья Бурмистровам.

Псэуалъэм идэпкъхэр ыкIи иунашъхьэ къаIэтыгъэх, джэхашъор зэщыз ашIыгъ, нэ­мыкI IофшIэнхэр щыкIуагъэх, джащ фэдэу мыщ къыпэIулъ чIыпIэр зэтырагъэпсыхьагъ.

Къихьащт илъэсым ипэублэ ехъулIэу псэолъакIэр атынэу ыкIи ащ иIофшIэн ригъэ­жьэ­нэу агъэнафэ.