Игъом аIэкIегъахьэ

«Россети Кубань» зыфиIорэ компанием и Адыгэ къу­тамэ иIофышIэхэм 2021-рэ илъэсым гъэсэныгъэ учреж­дении 9 электросетевой инфраструктурэм пашIагъ. Со­циальнэ мэхьанэ зиIэ псэолъакIэхэм зэкIэмкIи киловатт 1276-рэ кIуачIэу яI.

Лъэпкъ проектхэм яшIуа­гъэкIэ Апшеронскэ районым, Краснодар краим, Мыекъуапэ, Мыекъопэ, Джэджэ ыкIи Кощ­хьэблэ районхэм адэт гурыт еджапIэхэм, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм, шIэныгъэ зыщызэрагъэгъо­тырэ гупчэхэм ыкIи егъэ­джэн-пIуныгъэ учреждениехэм электричествэр аIэкIагъэхьагъ.

— Социальнэ мэхьанэ зиIэ псэуалъэхэм элект­роэнергиер аIэкIагъэхьаным фэшI компанием зэ­кIэ ищыкIэгъэ техническэ Iофтхьабзэхэр егъэцакIэх: подстанциехэр ыкIи электрическэ гъучI рыкIуапIэхэр ашIых, агъэ­цэкIэжьых. IофшIэнхэр игъом тэгъэцакIэх ыкIи идэгъугъэкIэ уехъырэхъы­шэнэу щытэп, — къыIуагъ «Россети Кубань» зыфиIорэм и Адыгэ къутамэ ипащэу Рустам Маг­деевым.

Адыгэ къутамэм Пшызэ ыкIи Адыгеим имуниципальнэ образовании 8-мэ электричествэр аIэкIегъа­хьэ: Мыекъопэ, Джэджэ, Шэуджэн, Кощхьэблэ ыкIи Красногвардейскэ районхэр, къалэу Мыекъуап, джащ фэдэу Апшеронскэ районыр ыкIи Краснодар краир.

Электросетевой инфраструктурэм зыпызышIэ зы­шIоигъохэм ялъэIу тхылъхэр Iудзыгъэ шIыкIэм тетэу компаниеу «Россети Кубань» зыфиIорэм аIехых. ФэIо-фашIэхэм ягъэцэкIэнкIэ заявкэр «Портал-тп.рф» зыфиIо­рэмкIэ птын плъэкIыщт. Ащ нэмыкIэу электри­чест­вэм икъэкIуапIэхэм алъэ­ныкъокIэ упчIэ зи­Iэ­хэр «линие плъырым» иIо­фы­шIэ­хэм зыфагъэзэн алъэ­кIыщт, ащ ителефон номерэу 8-800-220-0-220-м ыпкIэ хэмылъэу чэщ-зымафэм Iоф ешIэ.