Зэрифэшъуашэу фагъэхьазырыгъэх

ПсэупIэ-коммунальнэ комплексым ыкIи социальнэ лъэ­ныкъом япхыгъэ псэуа­лъэхэр бжыхьэ-кIы­мэфэ лъэхъаным игъом ыкIи шапхъэ­хэм адиштэу фэ­хьазырынхэм фэгъэ­хьыгъэ унашъо ыштагъ АР-м ими­нистрэхэм я Кабинет. Ащ игъэцэкIэн къы­дыхэлъытагъэу къа­лэхэм ыкIи районхэм яадминистрациехэм япащэхэм, минис­терствэхэм ыкIи ве­домствэхэм апашъхьэ щыт пшъэрылъхэр агъэнэфагъэх.

Гухэлъэу щыIэм диштэу республикэм ит котельнэ 257-рэ, фэбэрыкIопIэ километрэ 302-рэ, газрыкIопIэ километрэ ми­ни 3-м ехъу, псыр зыщаугъоирэ псэолъэ 319-рэ, псырыкIопIэ километрэ мини 2,53-рэ, хэушъхьафыкIыгъэ техникэр, гъогухэр, фэтэрыбэу зэхэт унэ 1748-рэ, нэмыкI лъэныкъохэр гъэфэбэпIэ уахътэм фагъэхьазырыгъэх. Джащ фэдэу чэщ­-зымэфэ 45-м телъытэгъэ гъэстыныпхъэ пытэ IэпэчIэгъанэу аIэкIэлъ.

Фабэр аIэкIэзыгъэхьэрэ организациехэр мы IофшIэным зэрэфэхьазырхэр Ростехнадзорым ыгъэунэфызэ, чъэпыогъум ыкIэм ыкIи шэкIогъум ипэублэ муниципалитетхэм уплъэкIунхэр ащызэхищагъэх. КIымафэм зэ­рэфэхьазырхэр къэзыушыхьатырэ паспортхэр муниципальнэ образовании 7-мэ аратыгъэх: республикэм икъэлэ шъхьаIэ, Мыекъопэ, Кощхьэблэ, Джэджэ, Теуцожь ыкIи Шэуджэн районхэм, Адыгэкъалэ. Тэхъутэмыкъое ыкIи Красногвардейскэ районхэм щыкIагъэхэр къащахагъэщыгъэх.

Красногвардейскэ районым щауплъэкIугъэр МП-у «Хьати­къуай» зыфиIорэр ары, мыщ дигъэзыжьынэу зы хэукъоныгъэ къыфэнагъ: унэхэм адэжь щыт котельнэхэм IэпэчIэгъэнэ котели 5 ащагъэуцун фае. Ащ сомэ миллиони 7,2-рэ тефэщт.

ПшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Тахтамукайводоканал» зыфиIорэм ылъэныкъокIэ къагъэнэфэгъэ щыкIагъэхэр рай­он администрацием дигъэзыжьыгъэх ыкIи икIэрыкIэу уплъэкIунхэр зэхищэнхэу Рос­технадзорым лъэIу тхылъ фигъэхьыгъ.

Республикэм гъэфэбэн уахътэ щынэгъончъэу, шапхъэхэм адиштэу ыкIи ошIэ-дэмышIагъэ къэмыхъоу щырекIокIыным фэшI амалэу щыIэр зэкIэ ащ фэгъэзэгъэ къулыкъухэм, ведомствэхэм, муниципалитетхэм рахьылIэ. Мыгъи пшъэрылъхэр зэкIэ агъэцэкIэнхэу щэгугъых.