Гупчэм зэрепхых

ГуфакIохэм я Ресурс гупчэу «Адыгеим иволонтерхэр» зыфиIорэр загъэпсыгъэр илъэси 6 зэрэхъурэр шэкIогъум и 16-м хагъэунэфыкIыгъ.

А уахътэм къыкIоцI IэпыIэгъу афэхъунхэм ыкIи шIушIагъэ зэрахьаным фэхьазыр нэбгырэ мин 60 фэдиз гупчэм зэрипхыгъэх. Гупчэм къызэрэщаIуагъэмкIэ, мыр егъэжьэгъу къодый.

— А уахътэм къыкIоцI тикомандэ гъогушхо къыкIугъ, поселкэу Тульскэм дэт штаб цIыкIум къыщегъэжьагъэу «Адыгеим иволонтерхэр» зыфиIорэ офисэу Мыекъуапэ дэтым нэсэу, — къыIуагъ организацием ипащэу Ованес Шекерьянц.

Мы уахътэм ехъулIэу Ресурс гупчэм иактивистхэр шъолъыр штабэу «Мы вместе» зыфиIорэм игъусэхэу Iоф ашIэ, чIыпIэ къин ифагъэхэм гъомылапхъэ афащэ.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, 2020-рэ илъэсым волонтер-медикхэм я Ресурс гупчэ къызэIуахын зэхъум Адыгеим и ЛIышъхьэ къыфаIотагъ санитарнэ-эпидемиологие гъэсэныгъэм зэрэхэлажьэхэрэр, апэрэ IэпыIэгъур арагъэгъотынымкIэ зэрэрагъа­джэхэрэр. Культурэм епхыгъэу Iоф зышIэрэ волонтерхэм творческэ Iофтхьабзэхэм ыкIи акциехэм язэхэщэнкIэ IэпыIэ­гъушIу афэхъух. Медиа-волонтерхэр шъолъыр Iофтхьабзэхэм язэхэщэн ыуж итых.

АР-м и ЛIышъхьэ гуфитхэм яIофшIэн илъэныкъо зэфэ­шъхьафхэм мэхьанэшхо зэряIэр къыкIигъэтхъыгъ. 2019-рэ илъэ­сым тыгъэгъазэм и 19-м Урысыем и Президентэу В. Путиныр Адыгеим иобщественность зы­IокIэм республикэм волонтер организацие зэрэщызэхащагъэр, шIуагъэ къытэу Iоф зэрашIэрэр шIукIэ къафилъэгъугъ.