Владимир Путиным джыри зэ вакцинэр зыхаригъэлъхьагъ

КоронавирусыкIэм зызэриушъомбгъурэр къызэтегъэуцогъэнымкIэ непэ хэкIыпIэ закъоу врачхэм, медицинэм пылъ шIэныгъэлэжьхэм зигугъу къашIырэр зэпахырэ уз мэхъаджэм пэшIуекIорэ вакцинэхэр ары. Урысыем щыпсэоу нэбгырэ миллион 50-м ехъумэ прививкэр ашIыгъ, зэрэдунаеу пштэмэ, зыхязыгъэлъхьагъэр нэбгырэ миллиони 120-рэ фэдиз мэхъу.

Вакцинэм ишIуагъэ къызэ­рэкIорэр уахътэм къыгъэлъэ­гъуагъ, ау ар зэгъогогъо зыхяогъалъхьэкIэ икъурэп. Специалистхэм къызэраIорэмкIэ, апэрэ прививкэр зыпшIыгъэм ыуж мэзих зытешIэкIэ икIэрыкIэу зыхябгъэлъхьажьын, ревакцинацие пшIын фае.

УФ-м и Президентэу Вла­димир Путиным илъэсэу тызыхэтым игъэтхэпэ мазэ ыкIэм вак­цинэм иапэрэ Iахь зыхаригъэлъхьагъ, мэлылъфэгъум ятIо­нэрэ Iахьыр ышIыгъ. «Спутник V-р» ары ащыгъум зыхаригъэлъхьагъэр.

Джыри мары эпидемиоло­гиемрэ микробиологиемрэ я Гупчэу Гамалей ыцIэ зыхьырэм ипащэ игуадзэу Денис Логуновыр зырегъэблагъэм ревак­цинацие зэришIыгъэр къэралыгъом ипащэ къыIуагъ. «Спутник ЛайткIэ» зэджэгъэхэ вакцинэр ары зыхаригъэлъхьагъэр.

Вакцинэр нэбгырэ пэпчъ ыпкъынэ-лынэ зэфэшъхьафэу ештэ. Владимир Путиным къызэриIуагъэмкIэ, апэрэмкIи ятIо­нэрэмкIи зыпари зэхэзымы­шIагъэхэм ежь ащыщ.

— Мы зэдэгущыIэгъум ыпэкIэ, сыхьат зытIукIэ узэкIэIабэмэ, ревакцинациер сшIыгъэ, ау зыпари иягъэ къысигъэкIыгъэу зэхасшIэрэп, мары зэрэшъулъэгъоу, сиIофшIэн пысы­дзэжьыгъ, — къыIуагъ ащ.

Денис Логуновым Президентым иупчIэхэм джэуапхэр къаритыжьызэ къызэриIуагъэмкIэ, ревакцинацием шIуагъэу къытырэр апэрэ вакцинацием нахьи фэдитIукIэ зэрэнахьыбэр Урысыеми, IэкIыб къэралхэми агъэу­нэфыгъ. Ащ къызэриIуа­гъэмкIэ, «Спутник V» зыфиIорэ вакцинэр пэм ибгъэткIон плъэ­кIынэу къаугупшысыгъ, охътэ благъэм ащ иушэтын рагъэ­жьэщт. Владимир Путиным игуапэу ащ хэлэжьэщтэу ыIуагъ ыкIи а мэфэ дэдэм вакцинэр ыушэтынэу къызэрезэгъырэр къэзыушыхьатырэ тхылъым кIэтхагъ.