Апшъэрэ шIухьафтыныр фагъэшъошагъ

Дунэе Адыгэ Хасэм имедалэу «Апшъэрэ шIухьафтын» зыфиIорэр Бэгъушъэ Алый къыфагъэшъошагъ.

Республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» итхьаматэ игуадзэу Бэгъушъэ Алый Дунэе Адыгэ Хасэм иIофыгъохэм ягъэцэкIэн чанэу хэлэжьагъ. НыбжьыкIэхэм Iоф адэшIэгъэным фэгъэзэгъэ комитетэу ДАХ-м щызэхащагъэм илъэси 3 хэтыгъ. Мэздэгу, Нал­щык, Мыекъуапэ, нэмыкIхэм ащыкIогъэ зэхахьэхэм ахэлэжьагъ. Тилъэпкъэгъухэу IэкIыб къэралхэм ащыпсэухэрэм язэпхыныгъэхэр гъэпытэгъэнхэм иIахьышIу хилъхьагъ.

Тыркуем щыкIогъэ Дунэе фестивалэу культурэм, искусствэхэм яIофышIэхэр зыхэлэжьагъэхэм ахэтэу зэхэщэн пшъэрылъхэр ыгъэцэкIагъэх. Адыгабзэм, лъэпкъым итарихъ язэгъэшIэн фэгъэхьыгъэ Iофыгъохэр зэрихьагъэх.

Адыгэ Хасэм итхьаматэу, Дунэе Адыгэ Хасэм (ДАХ-м) итхьаматэ игуадзэу ЛIымыщэкъо Рэмэзан Бэгъушъэ Алый фэгушIуагъ, медалыр ритыжьыгъ.

Республикэ общественнэ движениеу «Адыгэ Хасэм» игъэ­цэкIэкIо куп хэтхэу ЦIыкIушъо Аслъан, Хьаджый Адам, Гъу­кIэлI Сусанэ, Хъот Юныс, Тэу Ас­- лъан, Къуижъ Къэплъан, нэмыкI­хэри зэхахьэм къыщыгущыIа­гъэх. А. Бэгъушъэм фэгушIуагъэх, шIоу щыIэр къыдэ­хъунэу, псауныгъэ пытэ иIэнэу фэлъэ­Iуагъэх.

Бэгъушъэ Алый ДАХ-м имедаль къыфэзыгъэшъошагъэхэм, къыфэгушIуагъэхэм лъэшэу афэразэу «тхьашъуегъэпсэу» ариIожьыгъ.

ЕмтIылъ Нурбый.