Iофтхьабзэм шъухэлажь

НыбжьыкIэ форумэу «Ошъутен» зыфиIоу Адыгэ къэралыгъо университетым щыкIощтым къыдыхэлъытагъэу зикъупшъхьэ куцI щыщ нэмыкIхэм язытыхэрэм ярегистрэу Вася Перевощиковым ыцIэ зыхьырэм хатхэнхэм тегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэр непэ зэхащэщт. Ар урамэу Первомайскэм тет унэу N 208-м сыхьатыр 12-м къыщегъэжьагъэу сыхьатыр 2-м нэс щыкIощт. ЗышIоигъо птэури ащ хэлэжьэнхэ алъэкIыщт.

«Зикъупшъхьэ куцI щыщ зытыхэрэм афэгъэхьыгъэу къэбар зэфэшъхьафыбэ зэрахьэ. Тэ пшъэрылъэу тиIэр Iофхэм язытет шъыпкъэ цIыфхэм агурыдгъэIоныр, регистрэм хахьэ зышIо­игъо­хэр къед­гъэблэ­гъэнхэр ары. ШIу зышIэ, зыгорэм ищыIэныгъэ къэзыгъэнэжьы зышIоигъом ащ фэдэ шIыкIэр къызфигъэфедэн ылъэкIыщт», — къыIуагъ зикъупшъхьэ куцI щыщ язытыхэрэм ярегистрэу Вася Перевощиковым ыцIэ зыхьырэм именеджерэу Ирина Гапченкэм.

ЦIыф псаум икъупшъхьэ куцI щыщ зыкIаштэрэр зилъ зэIыхьагъэхэу адэбз узыр е нэмыкI уз хьылъэхэр къызэутэ­лIагъэхэм яIэзэгъэнхэм пай. Илъэс 18-м къыщегъэжьагъэу илъэс 45-м нэс зыныбжьхэу, хэужъы­ныхьэгъэ уз зимыIэхэу килограмм 50-м нахьыбэ къэ­зыщэ­чыхэрэр регистрэм хагъэхьанхэ алъэкIыщт. Ащ пае Инвитром иофис лъыр щатын фае.