ЩысэтехыпIэу ылъытагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Урысые Федерацием культурэмкIэ иминистрэ игуадзэу Ольга Яриловам Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт унэм тыгъуасэ зэIукIэгъу щыдыриIагъ.

Ар къызэIуихызэ КъумпIыл Мурат Ольга Яриловам зэрэфэразэр риIуагъ культурэм Адыгеим зыщегъэушъомбгъугъэным ренэу ынаIэ зэрэтыригъэтырэм фэшI.

«Илъэс къэс IэпыIэгъу шъу­къызэрэтфэхъурэр зэхэтэшIэ. Урысые Федерацием культурэмкIэ иминистрэ, Министерствэм иIофышIэ пстэуми, ори пшъхьэ­кIэ лъэшэу сышъу­фэраз. Тэри тишъыпкъэу тыпылъ лъэпкъ проектэу «КультурэмкIэ» пшъэ­рылъэу тиIэхэр зэкIэ дгъэцэкIэнхэм. Къэралыгъо программэхэм яшIуагъэкIэ культурэм ипсэуалъэхэм язе­гъэушъомбгъун мылъку шIукIае пэIутэгъахьэ. Ахэр программэу «Зэдиштэу къуаджэхэм хэхъо­ныгъэ ягъэшIыгъэныр» зыфиIорэми, Адыгэ Республикэм хэхъоныгъэ зэришIыщт унэе программэми къащыдэлъытагъэх. КультурэмкIэ Унэр цIыф­хэр зэфэзыщэрэ гупчэу щыт. КультурэмкIэ учреждениехэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэным тапэкIи лъэшэу тынаIэ тедгъэ­тыщт», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

УФ-м культурэмкIэ иминистрэ игуадзэ лъэпкъ проектым къыщыдэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэм япхырыщынкIэ республикэм ипащэхэм Iофэу ашIэрэм осэшхо къыфишIыгъ. Хэбзэ къутэмэ пстэури шIуагъэ къытэу зэрэзэдэлажьэхэрэр, бизнесменхэр культурэмкIэ учреждениехэми, творческэ коллектив пэрытхэми IэпыIэгъу зэрафэхъухэрэр ащ хигъэунэфыкIыгъ.

«Станицэхэм адэт модельнэ тхылъеджапIэхэм, кIэлэцIыкIу художественнэ еджапIэхэм, ис­кусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджа­пIэхэм сащыIэ­нэу игъо сифагъ. Ахэр сыгу рихьыгъэх. Непэ Адыгеим тыкъызкIыщызэрэугъо­игъэр аукъодыеу щытэп. Шъо­лъыр пэпчъ щысэ зэрэтепхын лъэ­ныкъо горэ иI. Сэ лъэшэу згъэшIэгъуагъэр республикэм культурэмкIэ учреждение да­хэхэр зэриIэхэм нэмыкIэу, культурэм иIофышIэхэм Iэпы­Iэгъу узэрафэхъущт шIыкIэри къызэрэжъугъотыгъэр ары. АщкIэ «тхьашъуегъэпсэу» шъо­­сэIо. А Iофым шъо лъэшэу шъунаIэ тешъогъэты, муниципалитетхэм япащэхэри, бизнесменхэри ащкIэ къыздешъо­гъаIэх. КультурэмкIэ учреж­дение пэпчъ пIоми хъунэу мылъкукIэ Iэпы­Iэгъу къыфэ­хъун иI. НэмыкI шъолъырхэми шъуиIофшIакIэ къызфагъэфедагъэмэ дэгъугъэ», — къы­Iуагъ Ольга Яриловам.

Проектэу «Пушкинская карта» зыфиIорэр республикэм зэрэщыпхыращырэми зэIукIэ­гъум щытегущыIагъэх. Iоныгъом и 1-м къыщегъэжьагъэу мы проектыр пхыращы, илъэс 14 — 22-рэ зыныбжьхэм ащ амал къареты культурэмкIэ къэралыгъо, унэе учреждениехэм ыпкIэ хэмылъэу ащыIэнхэу.

ЗэIукIэгъум икIэух Адыгеим ия 100-рэ илъэс игъэмэфэкIын зызэрэфагъэхьазырырэм тегущыIагъэх. Республикэм имыза­къоу, Урысыем икъэлэ шъхьаIи концертхэр къыщатынхэу, къэгъэлъэгъонхэр къыщызэIуахынхэу ыкIи нэмыкI Iофтхьабзэхэр ащызэхащэнхэу рахъухьэ.
УФ-м культурэмкIэ иминистрэ игуадзэу Ольга Яриловар Адыгеим культурэмкIэ иучреждениехэу лъэпкъ проектым диштэу зэтырагъэпсыхьагъэхэм  ащы­Iагъ, лъэпкъ проектэу «Культурэр» Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыпхырыщыгъэным тегъэпсыхьэгъэ зэхэсыгъор зэ­рищагъ.

ЗэIукIэгъум къыпэу

ГъэцэкIэжьын куухэм ауж псэупIэу Джаджэм непэ искусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэр къыщызэIуахыжьыгъ. АщкIэ афэгушIонэу еблэгъэгъагъ Ольга Яриловар. Сэнаущыгъэ зы­хэлъ кIэлэцIыкIухэм гъэхъагъэ­хэр ашIынхэу УФ-м культурэмкIэ иминистрэ игуадзэ афэлъэ­Iуагъ ыкIи лъэпкъ проектэу «Культурэм» псэупIэ пэпчъ искус­ствэхэмкIэ еджапIэ, клубхэр, модельнэ тхылъеджапIэхэр иIэнхэм зэрэфэIорышIэрэм къы­кIигъэтхъыгъ.

Лъэпкъ проектым ишIуагъэкIэ искусствэхэмкIэ еджапIэм лъэ­хъаным диштэу зызэрэзэрихъо­кIыгъэр пстэуми янэрылъэгъугъ.

Непэ мыщ егъэджэнхэр щырагъэжьэжьыгъэх: музыкальнэ, изобразительнэ искусствэм, хореографием алъэныкъокIэ кIэлэцIыкIу 240-м ехъумэ зыщагъасэ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу