ШэкIогъум и 21-р – Урысые Федерацием ихэбзэIахь къулыкъухэм яIофышIэ и Маф

ХэбзэIахь къулыкъухэм яIофышIэхэу, яветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Шъуисэнэхьат епхыгъэ мэфэкIымкIэ тышъуфэгушIо!

Тикъэралыгъуи, Адыгэ Республикэми яхэхъоныгъэкIэ Iофэу шъушIэрэм уасэ фэшIыгъуай. ХэбзэIахь къулыкъухэр яIофшIэн зэрегугъурэм бэкIэ елъытыгъэщт республикэм исхэм щыIэ­кIэ-псэукIэу яIэщтыр, социальнэ лъэныкъом зегъэушъомбгъу­гъэнымкIэ, инвестиционнэ программэхэм япхырыщынкIэ, тикъалэхэм, станицэхэм, къуаджэхэм ятеплъэ нахьышIу шIыгъэнымкIэ амалэу тиIэщтхэр.

Къэралыгъо хабзэм иреспубликэ къулыкъухэм, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьынымкIэ къулыкъухэм гъусэныгъэ пытэ адышъуи­Iэу мылъкум игъэзекIон епхыгъэ Iофыгъохэм язэшIохынкIэ, цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыкъегъэIэтыгъэнымкIэ Iофышхо шъогъэцакIэ.

Гуетыныгъэ фыряIэу япшъэрылъхэр зэрагъэцакIэрэм, IэпэIэсэныгъэшхо зэрахэлъым, Адыгейми, Урысыеми яхэхъоныгъэ яIахьышIу зэрэхашIыхьэрэм афэшI хэбзэIахь къулыкъу­хэм яIофышIэхэми яветеранхэми мы мафэм «тхьашъуегъэпсэу» ятэIо.

Ныбджэгъу лъапIэхэр, псауныгъэ пытэ шъуиIэнэу, шIоу щыIэр къыжъудэхъунэу, шъуиIофшIэн гъэхъэгъакIэхэр щышъу­шIынэу тышъуфэлъаIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу, Урысые политикэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ и Секретарэу КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожный