ХэшыпыкIыгъэ командэм аштагъэх

Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ испорт еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм ибэнэкIуи 3 хэгъэгум ихэшыпыкIыгъэ командэ хагъэхьагъ.

2021-рэ илъэсым Урысыем изэнэкъокъухэм ахэлажьэхэзэ, медальхэр тибэнакIохэм къахьыгъэх.

— ЦIыкIушъо Асхьад, Анна Лодневар, Къуижъ Бислъан Урысыем дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ аштагъэх, зэнэкъокъухэм зафагъэхьазыры, — къытиIуагъ Адыгэ Респуб­ликэм дзюдомкIэ испорт еджапIэу Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэм ипащэу, Адыгеим изаслуженнэ тренерэу Бастэ Сэлым. — Урысыем дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьаIэу Тао Хьасанбый тыщигъэгъо­загъ тибэнэкIо ныбжьыкIэхэм зэралъыплъэрэм, цыхьэ зэрафишIырэм.

Екатеринбург щыбэнэщтых

Хэгъэгум дзюдомкIэ изэнэ­къокъу шэкIогъум и 20 — 26-м Екатеринбург щыкIощт. Илъэс 21-м нэс зыныбжь кIалэхэр, пшъашъэ­хэр алырэгъум щыбэнэщтых.

Республикэм испорт еджапIэ зыщызыгъасэхэу Татьяна Шаталовар, ХьакIэко Данэ, Анна Лодневар, Мыгу Миланэ, Анастасия Коржовар, Екатерина Соловьевар, Тыгъужъ ТIахьир, Ваган Григорян, Бэгъ Аслъан Адыгэ Республикэм дзюдомкIэ ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтхэу Екатеринбург яIэпэIэсэныгъэ къыщагъэлъэгъощт.

Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Хьакурынэ Дамир, тренерэу Мерэм Саидэ тибэна­кIохэм япащэх, тиреспубликэ ща­пIугъэ ШъэоцIыкIу Рустам хэгъэгу зэнэкъокъум судьяу хэлэжьэщт.

Хэгъэгум изэнэкъокъу зэрэкIо­рэм, гъэхъагъэ зышIыгъэхэм шъуа­щыдгъэгъозэщт.