Футбол. ЯтIонэрэ купыр

КIэух зэIукIэгъу

«Зэкъошныгъ» Мыекъуапэ — «ТIуапсэ» ТIуапсэ — 1:0.

Адыгэ Республикэм истадион шъхьаIэ шэкIогъум и 19-м щызэдешIагъэх.
ЯтIонэрэ купым хэт футбол командэхэм 2021-рэ илъэсым ешIэгъоу яIэщтхэр аухыгъэх. 2022-рэ илъэсым зэнэкъокъум паублэ­жьыщт. Iэгъуаор дэзыдзагъэр: Гаракоев — 42.