Урысые зэнэкъокъум щатекIуагъэх

Адыгеим иныбжьыкIэхэм хабзэ афэхъугъ урысые зэнэкъокъоу «Большая перемена» зыфиIорэм щатекIонхэр. Республикэм щыщ кIэлэеджэкIуи 3-мэ гъэрекIо мыщ фэдэ зэнэкъокъум текIоныгъэ къыщыдахыгъагъ.

Адыгэ кIэлэегъэджэ колледжэу Хъ. Андырхъуаем ыцIэ зыхьырэм истудентхэу Мария Бондаренкэмрэ Анастасия Метелевамрэ мыгъэ мы зэнэкъо­къум ифинал щатекIуагъэх. Ахэм шIухьафтынэу сомэ миллион зырыз къаратыщт. МКъТУ-м къепхыгъэ политехническэ колледжым истуденткэу Селиванова Снежани мы зэнэ­къокъум щатекIуагъ, ащ сомэ мин 200 къыратыщт.

Тихэгъэгу и Президентэу Владимир Путиным зэнэкъо­къум ифинал ихьагъэхэм мырэущтэу закъыфигъэзагъ: «Большая перемена» зыфиIорэр зэнэкъокъу къодыеп, тихэгъэгу ис ныбжьыкIэ минишъэ пчъагъэхэр ащ зэкъуегъэуцох. Хэти лъытэныгъэ фашIынэу, яцыхьэ зытелъы­жьынэу, щыIэныгъэм зыкъыщагъотынэу мыщ щагъасэх».

ТиныбжьыкIэхэу зишIэныгъэхэм ахэзыгъахъо зышIоигъохэм, ащкIэ гъэхъэгъэшхохэр зы­шIы­хэрэм сарэгушхо! Мы зэнэкъокъум щатекIогъэ студентхэми, ахэм якIэлэегъаджэхэми сафэгушIо! ТапэкIи ахэм ягъэхъагъэхэм ахагъэхъо­нэу сэгугъэ, — къы­Iуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ ныбжьыкIэхэм афэлъэIуагъ шIэныгъакIэхэм якъызIэкIэгъэхьанкIэ, лъэныкъо зэфэшъхьафхэм гъэ­хъагъэхэр ащышIыгъэнхэмкIэ чаныгъэ нахь къызхагъэфэнэу.

— Адыгеим иныбжьыкIэ сэнаущхэм, чанхэм яамалхэм зыкъызэIура­гъэхынымкIэ, кIэлэ­еджа­кIо пэпчъ шIэны­гъэу иIэр иреспубликэ гупсэ икъоу щигъэфедэнымкIэ тэ, нахьыжъхэм, тфэлъэ­кIырэр зэкIэ тапэкIи тшIэщт, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.