Сомэ миллиард 30 агъэнэфагъ

УФ-м и Президентэу Владимир Путиным узэрыпсэун плъэкIыщт ахъщэ анахь макIэу ыкIи лэжьэпкIэ анахь макIэу къэралыгъом щыгъэнэфагъэхэм ахэгъэхъогъэным пае бюджетым мылъку къыдыхэлъытэгъэнэу унашъо къышIыгъ. Пенсиехэр индексацие зэрашIыщтхэм фэгъэхьыгъэ предложениехэр къагъэ­хьазырынхэуи къафигъэпытагъ.

УФ-м IофшIэнымкIэ ыкIи цIыфхэр социальнэу ухъумэгъэнхэмкIэ иминистрэу Антон Котяковым къызэриIуагъэмкIэ, къэралыгъом ипащэ иунашъо гъэцэкIэгъэным фэшI сомэ миллиард 30 къэкIощт 2022-рэ илъэс бюджетым щагъэнэфагъ. Узэрыпсэун плъэкIыщт ахъщэ анахь макIэр проценти 8,6-кIэ къаIэтынэу ары гухэлъэу яIэр. Ащ ишIуагъэкIэ IофшIапIэ Iутхэм апае агъэнэфагъэр сомэ 13793-рэ хъущт, пен­сионерхэр зэрыпсэун алъэкIыщт ахъщэ анахь макIэр сомэ 10882-м, кIэлэцIыкIухэм афагъэнэфагъэр сомэ 12274-м нэсыщтых.
Узэрыпсэун плъэкIыщт ахъщэ анахь макIэм къыпкъырыкIыхэзэ социальнэ ахъщэ тынхэр агъэнафэх. Антон Котяковым къызэриIуагъэмкIэ, мы индексациехэм яшIуагъэкIэ кIэлэцIыкIухэм апае пособие, феде­ральнэ ыкIи шъолъыр социальнэ ахъщэ тын е IофшIапIэ зэримыIэм пае пособие къызфакIорэ нэбгырэ миллион 16-мэ яахъщэ къыхэ­хъощт.

ЛэжьэпкIэ анахь макIэу Урысыем щагъэнэфагъэр проценти 8,6-кIэ къызаIэтыкIэ сомэ 13890-рэ зэрэхъущтыр.