Лъэпкъ проектэу «Культурэр» агъэцакIэ

Лъэпкъ проектэу «Культурэр» Къыблэм ишъолъырхэм щыIэныгъэм зэрэщыпхыращырэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэу Мыекъуапэ щыкIуагъэм Урысыем культурэмкIэ иминистрэ игуадзэу Ольга Яриловар хэлэжьагъ.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние щызэхащэгъэ Iофтхьабзэм фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъонэу къызэIуахы­гъэм уегъэгъуазэ. Шъолъырхэм проектэу «Культурэр» зэрагъэцакIэрэр сурэтхэмкIэ, кIэкIэу тхыгъэ едзыгъохэмкIэ къа­Iуатэ.

Астрахань, Волгоград, Ростов хэку­хэм, Къырым, Севастополь, Краснодар краим, Дагъыстан, Чэчэным, Къэрэщэе-Щэрджэсым, Ингушетием, Удмуртием, Свердловскэ хэкум, Адыгеим, нэмыкIхэм якъэгъэлъэгъонхэм узыIэпащэ.

«Творческэ цIыфхэр», «Культурнэ щыIэкIэ-псэукIэр» зыфиIорэ едзыгъохэм Дагъыстан, Севастополь, Къырым, Краснодар краим, фэшъхьафхэм яIофшIагъэ къагъэлъагъо. ШIыкIэшIухэр зэрагъэфедэхэрэм къы­хэдгъэщырэр шъолъырхэр щыIэныгъэм диштэу зэрэпсэухэрэр, хэхъоныгъэхэр зэрашIыхэрэр ары.

Адыгэ Республикэм культурэм иIоф­шIэпIэ, иеджэпIэ 12 щагъэцэкIэжьыгъ, культурэм и Унэ щашIыгъ. Джырэ уахътэ культурэм иунэхэр, еджапIэхэр зэтырагъэпсыхьажьых.

Урысыем культурэмкIэ иминистрэ игуадзэу Ольга Яриловар, Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ зэхахьэм икъызэIухыгъо къыщыгущыIагъэх.

Къыблэм культурэмкIэ иIофышIэхэр еджапIэхэм ялIыкIо­хэр зэхахьэм хэлэжьагъэх. Темыр Кавказым, Свердловскэ хэкум, Удмуртием культурэмкIэ япащэхэр, фэшъхьафхэри къыкIэлъэIухи яшъолъырхэм яхьылIэ­гъэ къэгъэлъэ­гъонхэр республикэ филармонием къыщызэIуахыгъэх.

Ольга Яриловар, Аулъэ Юрэ, нэмыкI­хэри зэгъусэхэу къэгъэлъэгъонхэм яп­лъыгъэх, зэфэхьысыжьхэр ашIыгъэх.

Ольга Яриловар журналистхэм, культурэм иIофышIэхэм гущыIэгъу афэхъугъ. Министрэм игуадзэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэу, лъэпкъ проектэу «Культурэм» игъэцэкIэн Урысыем мэхьэнэ ин щыриI. ТхылъеджапIэхэр, культурэм иунэхэр, искусствэхэмкIэ еджапIэхэр агъэцэкIэжьых, модельнэ тхылъеджапIэхэр къызэIуахых.

Мыекъуапэ щыкIогъэ зэхахьэм къыщаIэтыгъэ Iофыгъохэм ягъэцэкIэн хэушъхьафыкIыгъэу адэлэжьэщтых. Илъэс зэфэшъхьафхэм ахэр ателъытагъэх.

НыбжьыкIэхэр культурэм нахь фэщагъэхэу пIугъэнхэм фэшI «Пушкинскэ картэр» зыфиIорэ Iофтхьабзэм изэшIохын фежьагъэх.
Лъэпкъ шIэжь гупшысэр анахьэу тызыгъэгумэкIыхэрэм ащыщ. Зэхахьэм ащ щытегущыIагъэх. Лъэпкъыбэ зыщыпсэурэ шъолъырхэм культурэм, искусствэм мэхьанэу ащыряIэм зыкъызэриIэтырэр къыхагъэщыгъ. Iэнэ хъураем Iофыгъо хэхыгъэхэр къыщаIэтыгъэх.

Культурэм, искусствэм яIофышIэхэр ягумэкIыгъохэм алъыIэсыгъэх. Шъолъыр­хэм язэпхыныгъэхэр гъэпытэгъэнхэм, федеральнэ ыкIи шъолъыр къулыкъу­шIэхэр тапэкIи зэрэзэдэлэжьэщтхэм, нэмыкIхэм атегущыIагъэх. Урысыем ишъолъыри 10 анахь дэгъоу культурэм ылъэныкъокIэ къыхахыгъэмэ Адыгэ Республикэр зэращыщыр Ольга Яриловам къыIуагъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ащ ишIушIэгъэшхо зэрэхэлъыр тигуапэу къыхэтэгъэщы.

ЕмтIылъ Нурбый.