«Крокус-25-рэ»

ЗекIохэм яклубэу «Крокусыр» зызэхащагъэр илъэс 25-рэ хъугъэ. Ащ изэхэщэкIуагъэр ыкIи апэрэ мафэхэм къащегъэжьагъэу ипэщагъэр Адыгеим зекIонымкIэ изаслуженнэ IофышIэу, Адыгеим спортивнэ туризмэмкIэ иапэрэ мастерэу, Урысыем изаслуженнэ зекIоу Бэгъ Аслъан Хьаджымосэ ыкъор ары.

Ар Адыгеим зекIон хъызмэтыр ылъэ щытезгъэуцуагъэхэм ащыщ. Турбазэхэу «Горная», «Лаго-Наки», «Романтика» зыфаIохэрэм ядиректорэу Iоф ышIагъ. НыбжьыкIэхэм ащыщэу инструкторхэу ыкIи къэгъэнэжьакIохэу нэбгыри 100 пчъагъэ ыгъэсагъ. Заом илъэхъан ти­къушъ­хьэхэм къащаукIыгъэ зэолIхэм апае саугъэтхэм яшIын ыкIи ягъэуцун сыдигъуи пылъыгъ. ЗекIо лъэгъо 825-мэ якъыхэхынрэ ягъэпсынрэ ахэлэжьагъ. Адыгеим зекIонымкIэ иIофхэм иIахьэу ахилъхьагъэр ины, ар цIыфхэм ащы­гъупшэщтэп.

А. Бэгъыр зыдэмыкIоегъэ къушъхьэшыгу Кавказым къинагъэп, ахэм афэшъхьафэу Алтай, Саяны, Тянь-Шань, Памир, Къырым, Карпаты къырикIукIыгъэх. «Адыгеим и Щытхъузехь» зыфиIорэ медалыр къыфагъэшъошагъ. Тамыгъэ лъапIэу «За заслуги в развитии спортивного туризма в России» зыфиIоу апэрэ шъуашэ зиIэр къылэжьыгъ, ар Урысыем спортивнэ зекIонымкIэ ифедерацие къыритыгъ.
Аслъан дунаим зехыжьыгъэр бэшIагъэп. Илъэс 83-рэ къыгъэшIагъ, опсауфэ зекIоным пылъыгъ. Ежьым изакъоп, нэбгыришъэ пчъагъэхэм ар шIу аригъэ­лъэгъугъ, пенсием зэрэкIуагъэзи цIыф купхэр бэрэ къырищэкIыгъэх. Клубым хэтхэм Аслъан гъэшIэ кIыхьэ зэрэхъугъэр зэрапхырэр ищыIэныгъэ зекIоным зэрэритыгъэр ары. Ежьхэми ар щысэу яIагъ ыкIи яIэщт.

Мы лъэхъаным клубым нэбгырэ 30 фэдиз хэт. ХэкIыжьхэрэри къыхахьэхэрэри щыIэх. АныбжькIэ илъэси 9-м къыщегъэжьагъэу 84-м нэсых. Ахэм япсауныгъэ къызэтезгъанэрэр, узхэм атезыгъакIорэр ренэу чIыопсым идэхагъэрэ ижьы къабзэ иIэшIугъэрэ зэрэзэхашIэрэр ары.

Телевизорым кIэ­рысхэу, унэм къимыкIэу ис цIыфхэми ар къагурэIо. ЯгъашIэ къызэрэщыкIэрэри ашIэ, ау гу тырашIы­хьэрэп заIэтынышъ, унэм икIынхэу, псы­Iушъом Iухьанхэу, аIэпкъ-лъэпкъхэр агъэ­улэунхэу, жьы къабзэ къащэнэу. Ар дэгъоу къызгурыIуагъэ­хэр ары «клубым» къакIохэрэр. Ахэм ренэу чIыпIакIэхэр зэрагъэлъэгъух, мэз­хэм къащакIухьэ, жьы къабзэ агу щизэу къащэ. Ом изытет къызэIыхьагъэми, ощхми, осми якъэ­кIухьан зэпагъэурэп. ЦIыфхэм загъэпсэфы, апкъышъол апсыхьэ, хъугъэ-шIагъэхэм атегущыIэх, зыдэкIощтхэ чIыпIэхэр пэшIорыгъэшъэу къыхахых.

Клубыр зызэхащагъэр илъэс 25-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэу буклет къыдагъэкIыгъ. Япэщагъэу Бэгъ Аслъан ягуапэу ащ игугъу къыщашIы, дахэкIэ къытегущыIэх.

ЦIыф купэу зэхэтхэм психологхэр, биологхэр, сурэтышIхэр, финансистхэр, врачхэр, медсестрахэр, Iоф зымышIэжьхэрэр ахэтых. Ахэм къаIо къушъхьэхэм, мэзхэм, псыкъефэххэм, гъочIэгъхэм, нэмыкI чIыпIэхэм анэсхэу есагъэхэр унэм гупсэфэу зэримысыжьышъухэрэр. Илъэс 25-м къакIухьагъэри алъэгъугъэри бэ – Гъозэрыплъ, Мэзмай, Кардывач, ЧIыгъушъэ, Гуамкэ, Чертищево…

ЩыIэныгъэр шIу зылъэгъурэ цIыфых «Крокусым» хэтхэр. ПсынкIэу заIэты, агу агъэкIодырэп, нэмыкI цIыфхэр зы­лъащэх. ЗекIо купым анахь чанэу хэтхэм ащыщ Ирина Кравцовар. «ЗекIоным цIыфхэр зэлъещэх, ар клубым хэтхэм дэгъоу къагурэIо. Зэныбджэгъу дэгъу­хэм тафэд. Тыгухэр зэIухыгъэх. Зэ къытхахьэрэр етIани къэкIонэу енэцIыщт. Сыда пIомэ чIыопс къабзэм къызэрэщыпкIухьэрэм ишIуагъэу къакIорэм фэшъхьафэу, цIыфхэм уахэтыныр «Iэзэгъу» мэхъоу къысшIошIы», — къыти­Iуагъ ащ.

Аужырэ экскурсиеу купым зэхищэ­гъагъэр Бэгъ Аслъан ишIэжь фэгъэхьыгъагъ, къыхахыгъагъэр хыгъэхъунэу Кардывач. «Крокусым» хэтхэм тапэкIэ ашIэнэу агъэнэфагъэхэм ащыщ Бэгъ Аслъан цIыфхэм ащызымыгъэгъупшэщт мемориальнэ мыжъобгъу къушъхьэм зэрэщыфагъэуцущтыр. Ар Iоф псынкIэу щытэп, IэпыIэгъу ящыкIагъ. ЗекIо купым рихьыжьэгъэ Iофыгъор къадэхъунэу мэгугъэх, «Крокусым» хэтхэм къэкIорэ охътэ благъэм ар япшъэрылъ шъхьаIэу зыфалъытэжьы.

Шъаукъо Аслъангуащ.