Зэнэкъокъур лъагъэкIотагъ

Лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ гъогу­хэр» зыфиIорэм ишIуагъэкIэ шэкIогъум и 1-м къыщыублагъэу онлайн шIыкIэм тетэу Урысые олимпиадэу «Щынэгъончъэ гъогухэр» зыцIэр макIо.

Онлайн-зэнэкъокъум бэ къы­зэрэкIэупчIэрэр ыкIи ащ социальнэ мэхьанэшхо раты зэрэ­хъугъэр къыдалъыти, Iоф­тхьа­бзэр шэкIогъум и 28-м нэс платформэу «Учи.ру» зыфи­Iорэм щылъагъэкIотагъ.

— Олимпиадэу «Щынэгъончъэ гъогухэр» зыфиIорэм а 1 — 9-рэ классхэм ащеджэрэ кIэлэеджэкIо миллиони 2,6-м ехъу хэлэжьагъ. Илъэс къэс тикъэралыгъо игъогухэм ахэхъо, машинэхэр нахьыбэ мэ­хъух, арышъ, гъогур щынэгъончъэу щытынымкIэ кIэлэцIыкIу­хэм культурэ ахэлъхьэгъэныр Iоф­тхьабзэм анахь пшъэрылъ шъхьа­Iэу иIэхэм ащыщ. КIэлэцIыкIухэр гъогу-транспорт хъугъэ-шIагъэхэм ахэмыфэнхэмкIэ мы Iофтхьабзэм социальнэ мэхьанэшхо зэриIэр къыдэт­лъытэзэ унашъо тшIыгъэ онлайн-зэнэкъокъоу «Щынэгъончъэ гъогур» зыфиIорэр тикъэралыгъо щылъыдгъэкIотэнэу, — къыIуагъ УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Марат Хуснуллиным.

Урысые онлайн-олимпиадэр илъэситIу хъугъэу зэхащэ. Ащ икIэщакIох УФ-м транспортымкIэ и Министерствэ, УФ-м хэгъэгу кIоцI къулыкъухэмкIэ, просвещениемкIэ иминистерствэхэр, джащ фэдэу АНО-у «Лъэпкъ пэрытныгъэхэр» зыфиIорэр.

— Лъэшэу тигуапэ тикъэралыгъо ис кIэлэцIыкIухэр мы олимпиадэм къызэрэкIэуп­чIэ­хэрэр. Ащ къегъэлъагъо зэнэ­къокъум купкI иIэу, кIэлэцIыкIухэм агу рихьынэу, гъэшIэ­гъонэу зэрэгъэпсыгъэр. Олимпиадэм икIэух зэфэхьысыжьхэмкIэ кIэлэцIыкIум шIэныгъэу къыгъэлъэгъуагъэр иеджэнкIэ зыпари пэрыохъу фэхъущтэп, анахь шъхьаIэр ахэм мы Iоф­тхьабзэм щысэ къыхахыныр, ащ кIэгъэгушIугъэнхэр ары, — къы­Iуагъ АНО-у «Лъэпкъ пэрытныгъэхэр» зыфиIорэм иге­неральнэ пащэу София Ма­лявинам.

Олимпиадэм ухэлэжьэным фэшI онлайн-платформэу «Учи.ру» зыфиIорэм зыщыптхын фае. Ащ пае олимпиадэм инэкIубгъоу (https:// olympiads.uchi.ru/ olymp/roads/) уихьащт.

КъэIогъэн фае кIэлэцIыкIухэр зыхэфэрэ хъугъэ-шIагъэу гъогухэм къатехъухьэхэрэм япроцент 15-р ежьхэм ялажьэ хэлъэу, гъогум сакъыныгъэ къызэрэщызхамыгъэфагъэм къы­хэкIэу зэрагъэунэфыгъэр. ГъогурыкIоным шапхъэу пылъхэр кIэлэцIыкIухэм зэрашIэрэр уплъэкIугъэным ахэм язэхашIэ къегъэущы, Iэдэб ахэлъэу гъогум щызекIонхэ зэрэфаехэм къыфещэх. Тэ, нахьыжъхэмкIэ, мурадэу тиIэр мыщ фэдэ олимпиадэ-зэнэкъокъухэм кIэлэ­цIыкIухэр ахэлэжьэнхэмкIэ IэпыIэгъу тафэхъуныр, гъогур щынэгъончъэу щытыным, гъогурыкIоным ишап­хъэхэр амыукъонхэм къыфэт­щэнхэр ары, — еIо полицием игенерал-майорэу Олег По­нарьиным.

— «Щынэгъончъэ гъогухэр» зыфиIорэ олимпиадэр анахь тигукъэкIышIухэм ащыщ. ЯтIо­нэрэ илъэс хъугъэу зэхэщакIо­хэм яхьатыркIэ кIэлэцIыкIухэм гъогум культурэ къыщызхагъэ­фэным къыфэтэщэх, — къыIуагъ «Учи.ру» зыфиIорэм игенеральнэ директорэу Илья Пар­шиным.

КIарэ Фатим.