Бзылъфыгъэм унагъор егъэпытэ

Урысыем ишIушIэ фондэу «Планета Жен­щин» зыфиIоу унагъом, ным, кIэлэцIыкIугъом афэлажьэрэм ипресс-зэIукIэ Мыекъуапэ щы­кIуагъ.

— ШэкIогъум и 28-м ным и Мафэ Урысыем щыхагъэунэ­фыкIыщт, — къыщиIуагъ зэха­хьэм шIушIэ фондым ипрезиден­тэу Алла Маркинам. — «Миссис Россия» зыфиIорэ зэ­нэкъокъур илъэс 20 хъугъэу тихэгъэгу щызэхащэ. Хэгъэгу 80 зыхэлэжьэрэ зэнэкъокъухэм щытхъуцIэхэр къащыдэзы­хыгъэ бзылъфыгъэхэр Адыгэ Республикэм щызэIудгъэкIагъэх.

— Адыгэ Республикэр дахэ, шэн-хабзэхэр гъэшIэгъонэу щы­зэрахьэх, агу ихыгъэу цIыфхэр къытпэгъокIых, къытфэнэгушIох, — къытаIуагъ гущыIэр зэIэпахызэ пресс-зэIукIэм хэлэжьэрэ ныхэм.

«Миссис Россия — Миссис Адыгея» зыфиIорэ шъолъыр зэнэкъокъум ипащэу, Урысыем иобщественнэ организациеу «Бизнесым ибзылъфыгъэхэр» зыфиIорэм икъутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм ипащэу Наталья Долбинам изэфэхьысыжьхэм къащыхигъэщыгъ фондэу «Планета Женщин» зыфиIорэр нахь цIэрыIо зэрэхъу­рэр. Бзылъфыгъэ дахэхэм язэнэкъокъу кIэлабэ зиIэ ныхэр хэлажьэх. Унагъом ишэн-­хабзэхэр, лъэпкъым ишэнхэр, культурэм епхыгъэ Iофыгъохэр къаухъумэх.

Адыгэ ныр хэлэжьагъ

2021-рэ илъэсым Адыгеим щыщ бзылъфыгъэу ЛIэхъусэжъ Зарэ Урысыем изэнэкъокъоу «Миссис Россия-2021-м» апэрэу хэлэжьагъ. КIэлэцIыкIуи 4 зиIэ ным ятIонэрэ чIыпIэр къыфа­гъэшъошагъ.

Илъэс зэфэшъхьафхэм мы зэнэкъокъум текIоныгъэр къыщыдэзыхыгъэ бзылъфыгъэхэм Адыгэ къэралыгъо универси­тетым шIэныгъэмкIэ итхылъ­еджапIэ тащыIукIагъ. Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-­Дону, Ставрополь, нэмыкIхэм къарыкIыгъэ бзылъфыгъэхэр унагъом игъэпытэн, шIушIэ Iоф­шIэнхэр зэрэзэхащэхэрэм, фэ­шъхьафхэм къатегущы­Iагъэх.

ЕплъыкIэхэр

Мыекъуапэ иадминистрацие культурэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу, проектэу «Мые кIэим» икIэщакIоу, АР-м культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу Цэй Розэ зэхахьэм хэлажьэ­хэрэм шIушIэгъэ ин яIэу ылъы­тагъ. ШIэжь яIэу ныбжьыкIэхэр пIугъэнхэм бзылъфыгъэхэр зэрэдэла­жьэ­хэрэм осэшхо фишIыгъ.

КIэли 4 зыпIурэ ЛIэхъусэжъ Зарэ зэхэщакIохэм «тхьашъуегъэпсэу» къариIожьыгъ. Алла Маркинар хэушъхьафыкIыгъэу къахигъэщыгъ, лъэшэу зэрэ­фэразэр риIуагъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат, АР-м культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ, Адыгэ Респуб­ликэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыны­гъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр, нэмыкI хэбзэ къулыкъушIэхэм «тхьашъуегъэпсэу» ариIожьыгъ шIушIэ фондым ипащэу Алла Маркинам.

ЕмтIылъ Нурбый.
Сурэтхэр зэхахьэм къыщытетхыгъэх.