Адыгэ къашъом имэфэкI

Хьатикъое къоджэ модельнэ тхылъеджапIэм адыгэ къашъом фэгъэхьы­гъэ зэIукIэгъу гъэшIэгъон щызэхащагъ.

Адыгэхэм ялъэпкъ къашъохэу «Ислъамый», «Удж», «Зыгъэлъат», «ЛъэпэчIас» зыфи­Iохэрэр, фэшъхьафхэри гум рехьых, жъы хъухэрэп. Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо академическэ къэшъокIо ан­самблэу «Налмэсыр» илъэс 85-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ зэхахьэу тхылъеджапIэм щыкIуагъэм тикъашъохэм яхьы­лIэгъэ къэбархэр къыщаIотагъэх.

Хьатикъое гурыт еджапIэу N 2-м ия 9-рэ класс щеджэхэрэр Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артисткэу АфэшIэгъо Фаинэ тырихыгъэ фильмэм иедзыгъо кIэкIхэу «Налмэсым» къыкIугъэ гъогум ехьылIагъэхэм яплъыгъэх. Ансамблэм иартистхэм адыгэ шъуашэм идэхагъэ, лъэпкъ къашъохэм адыгэхэм яшэн-хабзэхэр къызэраIуатэрэм мэхьэнэ ин ратыгъ. Кавказ лъэпкъхэм адыгэ шъуашэр зэраштагъэр еджакIохэм ашIэ.

ТхылъеджапIэм адыгэ къа­шъом ехьылIэгъэ зэхахьэр зэ­рэщызэхащагъэр Iофыгъо дэ-гъоу ылъытагъ Хьатикъуае игурыт еджапIэ ипащэ пIуныгъэ IофхэмкIэ игуадзэу М. Осмэным. ТхылъеджапIэр лъэхъаным диштэу зэтегъэпсыхьагъ. Лъэпкъ проектэу «Культурэм» къыпкъырыкIыгъэ зэхахьэм нэ­бгырабэ зэфищагъ.

Дунаим щыцIэрыIо «Налмэсым» икъашъохэм лъэпкъ зэ­фэшъхьафхэр яплъых. Адыгэ къашъом цIыфыр зэрипIурэм, «Налмэсым» концертхэр къытыхэзэ Адыгэ Республикэм ищытхъу зэриIэтырэм еджакIоу Анна Баранниковар IупкIэу къатегущыIагъ.

ТхылъеджапIэр ныбжьыкIэхэм гупчэ зэрафэхъугъэм, зэ­IукIэпIэшIоу зэрэщытым я 9-рэ классым иеджакIоу Снежана Гресс иеплъыкIэхэр къыриIо­лIагъэх.

Лъэпкъ проектэу «Культурэм» ишIуагъэкIэ тхылъеджапIэр агъэкIэжьын, ящыкIэгъэ техникэр IофшIапIэм рагъэкIун зэралъэкIыгъэр Хьатикъое къо­джэ модельнэ тхылъеджапIэм иIофышIэу С. Тхылъанэм хи­гъэунэфыкIыгъ.

— ТхылъеджэпIэ зэтегъэ­псыхьагъэхэр къоджэдэсхэм зэIукIапIэ афэхъух, — къыти­Iуагъ Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ. — Лъэпкъ проектэу «Куль­турэм» тапэкIи тыдэлэжьэщт. Искусствэм цIыфхэр зэрэзэфищэхэрэм, зэкъошныгъэм игъэпытэн зэдытиIофэу зэрэщытым, нэмыкIхэм афэгъэхьыгъэ зэха­хьэхэр тхылъеджапIэхэм ащызэхэтщэщтых.

Сахьидэкъо Нурбый.