Адыгеим диплом къыфагъэшъошагъ

Лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ гъогухэр» зыфиIорэр 2021-рэ илъэсым зэрагъэцэкIагъэмкIэ пэрытныгъэ зыубытыгъэ шъолъырхэм тынхэр афэгъэшъошэгъэнхэм тегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэр Москва щыкIуагъ.

Лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ гъогухэр» зыфиIорэм игъэцэ­кIэнкIэ гъэхъэгъэшIухэр зышIыгъэ шъолъыр 11-мэ тынхэр афэгъэшъошэгъэнэу мыгъэ унашъо аштэгъагъ. Адыгэ Респуб­ликэри ахэм къахэфагъ.

Урысые Федерацием и Президент и Администрацие ипащэ иапэрэ гуадзэу Сергей Кириенкэм, Урысые Федерацием и Президент иIэпыIэгъоу, Урысые Федерацием и Къэралыгъо Совет исекретарэу Игорь Левитиным, Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Марат Хуснуллиным Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат дипломыр къыратыжьыгъ.

Лъэпкъ проектэу «Щынэгъончъэ ыкIи шэпхъэшIухэм адиштэрэ гъогухэр» зыфиIорэр графикым ыпэ итхэу республикэм зэрэщагъэцакIэрэр шъугу къэтэгъэ­кIыжьы. 2021-рэ илъэсымкIэ автомобиль гъогухэр ипIалъэм къыпэу агъэцэкIэжьыгъэх, джыдэдэм 2022-рэ илъэсым телъы­тэгъэ гъогухэр ары агъэцэкIэжьхэрэр. Километрэ 75,6-рэ зи­кIыхьэгъэ гъогу 54-рэ агъэцэ­кIэжьынхэу, Инэмрэ Бжыхьэкъо­якIэмрэ зэзыпхырэ автомобиль гъогум 2021 – 2023-рэ илъэсхэм гъогу зэхэкIыпIэ щашIынэу ра­хъухьэ. Лъэпкъ проектым къыдыхэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэм мыгъэ сомэ миллиарди 2-м ехъу къафыхагъэкIыгъ, ащ щыщэу миллиард 1,6-р федеральнэ бюджетым имылъку.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу